Ma 2024. július 16. kedd, Valter napja van.
Jom kippur – engesztelés napja
szeptember, október – Tisri hónap 10. napja (szeptember 15. és október 10. között)

Az Úr ezt mondta Mózesnek: „Ennek a hónapnak a tizedik napja az engesztelés napja. Tartsatok rajta szent összejövetelt. Böjtöljetek, és mutassatok be áldozatot az Úrnak.” (Lev23, 26–27)
Jom kippur, azaz az Engesztelés napja előtt a zsidók adakoznak a vallási és jóléti intézmények számára, valamint bocsánatot kell kérniük az egymás ellen elkövetett bűnökért. Aki nem bocsát meg a másiknak, az súlyos bűnt követ el.
Jom kippur beálltával tartózkodnunk kell az evéstől és ivástól, ez gyakorlatilag 25 órás böjt.
A Jom kippur a fogadalmak számonkérésének és feloldásának napja is.
A Jom kippurt köszöntő istentisztelet neve Kol Nidre azaz „minden fogadalom”. A megrendítő hangulatú, különleges dallamokkal előadott mondatok a spanyol inkvizíció által megtört, hitüket látszólag elhagyó átkeresztelkedők titkos fogadalma, amelyben megtagadják a rájuk kényszerített vallást, megvallják igazi hitüket, és megbocsátást kérnek, mert megtörtek a szenvedések súlya alatt.
„Mindazokat a fogadalmakat, eltiltásokat, esküket, ígéreteket, átok alá helyezéseket, vezekléseket és kijelentéseket melyeket megfogadtunk, melyekre megesküdtünk és melyekre elköteleztünk magunkat, melyeket megtiltottunk magunknak ettől a Jom kipurrtól a Jom kipurrig, mely javunkra jön el, mindezeket megbántuk már! Mind legyen feloldott, érvénytelen, nem kötelező és semmis, teljesen érvényét vesztett, hatály és kötelezettség nélküli! Fogadalmaink ne számítsanak fogadalmaknak, tilalmaink ne számítsanak tilalmaknak, és esküink ne számítsanak esküknek.”
Kol Nidre
A nap során megemlékeznek a halottaikról is, mégpedig úgy, hogy az élők is halotti ruhába öltöznek. A mulandóságra és a folyamatosságra gondolnak, és emlékeznek a nemzedékek végtelen sorára. Az elhunytak között felsorolják a Bár Kochba lázadáskor a rómaiak által kivégzett tíz vértanú nevét is. Ők ugyanúgy élnek a zsidó nép emlékezetében, mint az 13 aradi hős tábornok emléke a magyar nép tudatában.
„Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Iz1,18.)
Jom kippur volt az év egyetlen napja, amikor a főpap beléphetett a Szentek Szentélyébe – ez a Szentélyben egy külön elzárt rész – és ott bűnvallomást tett maga és az egész nép nevében. Amikor épségben visszatért a hívek közé, nagy örömmel fogadták, mivel ez azt jelentette, hogy a főpap által mindannyian bűnbocsánatot nyertek.
A muszáf áldozat keretében a főpap is csak ekkor ejtette ki vallomásában azt a kimondhatatlan négybetűs Isten nevet, amit zsidó ember nem ejt ki és nem ír le soha. Amikor a Szentélyben a gyülekezet Isten nevét meghallotta, mindnyájan arcra borultak és felkiáltottak:
„Áldott legyen a Neve, akinek dicső királysága örökkön örökké tart.”
Jom kippur befejezését egyetlen hosszú sófárhang jelzi. Ezt követően kezdenek készülni a négy nappal később kezdődő Szukot ünnepére.

A Jeles napok szerkesztősége

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások
(részlet)

Magától értetődő, hogy ha távol áll is a Jomkippurtól a gyász komor hangulata, még sokkal messzebb van tőle a felelőtlen vidámság érzése: hiszen Isten megbocsájtása nem valami magától értetődő, szükségszerű dolog, amire biztosan számítani lehet. „Aki azt mondja: vétkezem, majd megtérek, úgyis – így szól a Misna – annak megtérését Isten nem fogadja el. Aki így gondolkozik: most vétkezhetem, Jom kippur úgyis engesztelést szerez, annak vétke nem talál irgalmat.”
[…]
A Jom kippuri nagy bűnvallomás (vidduj) is egy egész nép minden fiának, vezeklő fohásza; e nép minden gyermeke legkisebb vétkéért is. Így értelmezve, nemcsak hogy létjogosultsága van a bűnvallomásnak, amit napjainkban, főleg az úgynevezett liberális zsidóság oldaláról elvitatnak tőle, de imáink között érték és jelentőség dolgában is az első sorba kell állítanunk.

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
„Őszbe csavarodott a természet feje…”

Az újév kétnapos ünnepe, a Ros háSáná bűnbánati ünnep és szorosan kötődik a Jóm Kippúrhoz (Tisrí 10.), az „Engesztelés napjához”, melyet „hosszú napként” is emlegetnek, mivel a szigorú böjt miatt igen hosszúnak tűnik. A két ünnep közti időszak a megtérésé és a megbánásé. Ezek a „félelmetes napok”. A zsidó hit szerint Isten újév napján vizsgálja felül az emberek elmúlt évi cselekedeteit és Engesztelő-napkor hoz ítéletet. Ros háSánákor, az „Emlékezet napján” emlékeztetőül megfújják a sófárokat, a templomi kosszarv-kürtöket, ezek hangja serkent a tíz napos bűnbánatra.

Bethlen Gábor kiváltságlevele a zsidókhoz
(részlet)

[...]
egyrészt különös gondoskodásunkból, másrészt hazánk iránt érzett szánalmunkból kifolyólag, amellyel mindenek iránt viseltetünk – ezt a mi, a különféle háborús mozgalmaktól, az idegen népek betöréseitől feldúlt, végigpusztított országunkat különböző népek beköltöztével és azoknak adandó kiváltságokkal helyreállítani, hogy napról napra erősödve, régi erejét visszaszerezze, és a háború és béke diadaljeleivel ékeskedve megközelítse a régi Dáciát (avagy elérje a régi Dácia dicsőségét): tehát, hogy ezen óhajunk teljesüljön és Erdély a különböző népek bevándorlásával is művelődjék, hozzájárulván Méltóságos Sassa Ábrahám konstantinápolyi zsidó orvos-doktor közbenjárása: elrendeljük, hogy jelen kiváltságokat mindazon zsidó nemzetségbeliekkel szemben, akik Erdélyben kegyes engedelmünkkel le akarnak telepedni, a következő feltételek mellett szívesen fogadják, figyelembe vegyék és országunk minden lakosa megtartsa őket. E kiváltságokat a következő cikkelyben adjuk:
[...]
5.-ször. Szabad vallásuk leend, és azt rituális szokásuk szerint, de a mások zavarása nélkül gyakorolják.

6.-szor. Ha a keresztény állambeli zsidók Hispániából vagy más helyekről országunkba akarnak menekülni s itt mások vallását felvenni (ti. itt lakóknak vallási szabadságában akarnak részesülni), megígérjük, hogy ez szabad lesz nekik és ugyanezen kiváltságokban lesz részük.

Kapcsolódó ünnepek