Ma 2024. június 24. hétfő, Iván napja van.
Jézus Szent Szíve
május, június – úrnapját, a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek, legkorábban május 26-ára, legkésőbb június 29-ére eshet

Az úrnap nyolcadát követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül.
A kultusz nyomai már a középkorban, így kódexirodalmunkban is felbukkannak. Hajnal Mátyás emlegetett, emblémákkal, azaz szimbólikus képekkel is illusztrált imádságos könyve (1629) mégsem ebbe a kultikus áramlatba tartozik. Klaniczay Tibor és Holl Béla vizsgálódásai szerint "a műfajok egyesítésének barokk eljárásával «lelki comoediá»-ban jeleníti meg a léleknek mennyei jegyesével való misztikus kapcsolatát. A Jézussal egyesülő szívnek ebben az allegorikus játékában felhasználja a bibliai Énekek énekének szerelmi stilisztikáját is."
A kultuszt Alacocque Szent Margit látomásai (1673–1625) szentesítették: a megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést, a hónap első péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. Ezt a felajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. Maga XI. Pius az Egyházat is a Szív oltalmába ajánlotta.
A Szent Szív ikonográfiájának első jelentős hazai barokk emléke a tihanyi bencés templom oltára (1750), továbbá a jezsuiták vízivárosi templomának képe (1765). A márianostrai hajdani pálos templom oltárképén Jézus hatalmas szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből vállalt halált.

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium (részlet)

Biblia – Jn 19,31–37 Jézus szentséges szíve
Szent István Társulati Biblia

Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. Aki látta, az tett róla tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontját ne törjétek!” Vagy egy másik helyen: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”

Szem meglátott, szív megvert
(részlet)

2. „Kelevényről”:

Ott felfeszíték,
három vasszeggel megszegezék,
töviskoronával koronázák az ártatlan Jézust.
Nyitott oldallal lőn az ártatlan Jézus,
mert mérges nyíllal meglövöldék az zsidóság,
hegyes csúcsával megöklelék az ő szent szívét az zsidóság,
vérben fertézett vala ártatlan Jézus.
Szóla, azt mondá:
„Mennyei szent atyám,
szent véremmel, halálommal kit megváltok,
fekete földnek színére bőnös Ádám fiát
hetvenhétféle kelevény testét, tetemét ki meg érnéje,
ne emészthesse meg,
halála vele ne legyen.”

Verseghy Ferenc: Az Úrnak felmutatása utánn
(részlet)

Szent oltárodnak színéhez borúlván,
    imádunk téged' rejtett Istenség!
Ki által bűnmocskábúl megtisztúlván,
    a' menny' örökje lett az emberség.
Mint Istenember tellyes váltásunkért
    halálra szántad drága Testedet.
Mint békeáldozat boldogságunkért
    örömmel ontottad szent Véredet.

De áh! nemünkhöz irgalmas szívednek
    nem volt elég e' véres áldozat.
Honnyában megmaradni hű népednek
    kívántál testi táplaszín alatt.
Hogy asztaloddal gyenge lelkeinket
    az üdvözséges jóban vastagítsd;
's Véreddel mosván újabb séreinket,
    szívünköt szent szíveddel eggyesítsd.

Szem meglátott, szív megvert
(részlet)
Magyar ráolvasások

2. „Az menyelésről” (ló ficamának gyógyítására)

„Ó én szent anyám, Mária,
hogyne függesszem szent fejemet,
hogyne szomorodjék szent szívem,
hogyne könyörödjék szent kedvem.
Im én felültem szent szamaramnak hátára,
be akarnék menni Paradicsomba,
be nem meheték Paradicsomnak kapuján,
szent szamaromnak lába megbotlék,
lába kicsökék,
csont mene ki helyéről,
velő mene ki helyéről,
ér mene ki helyéről,
vér mene ki helyéről.”

Verseghy Ferenc: A' keresztfa mellett álló Szűz Anya
(részlet)

Kesergő Annya Megváltónknak
    ím! a' keresztfa mellett áll,
hol bűneinkért Alkotónknak
    szent szívét gyötri a' halál.
Átjárja tőr gyanánt mellyének
    szűz rejtekét a fájdalom.
Könyár gyanánt forr bús szemének
    méllyébűl a' sok siralom.