JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 16.Névnap: Csongor
    
 
Hónapok
 
Kun Fruzsina: Szeplőtelen fogantatás

Kun Fruzsina: Szeplőtelen fogantatás

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)

Latinul Immaculata Conceptio, régi nevén „Asszonyunk Máriának foganata”. Ez az ünnep nem Mária szűzi anyaságáról emlékezik meg, mint sokan hiszik. Az elnevezés arra utal, hogy Mária már Anna méhében való fogantatásától ment volt az egész emberiséget terhelő eredendő bűntől. Az ünnep értelme felől időpontja (dec. 8.) is egyértelműen eligazít. December 8-ától szeptember 8-áig, Mária születésnapjáig (Kisasszony napja) kerek 9 hónap telik el.

A középkor derekán már teljes virágában pompázó doktrína értelmében, mely dogmatikus hittétellé azonban csak meglehetősen későn, 1854-ben vált IX. Pius intézkedése nyomán, Mária az idők kezdetén kiválasztatott arra, hogy Krisztus megtestesülésének edénye legyen, s éppen ezért szeplőtelennek kellett lennie, az eredendő bűntől szabadnak, amit a tan terjesztői úgy racionalizáltak, hogy Mária nem érzéki vágyban fogant. (Említésre érdemes, hogy nyugati hagyományok szerint az ünnep szerzője egy magyar királyi vérből származó pap lett volna.)

Biblia – Ter 3,8–20
Szent István Társulati Biblia

Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: "Hol vagy?" Ő így válaszolt: "Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtőztem." De ő így szólt: "Ki adta tudtodra, hogy meztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?" Az ember így válaszolt: "Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem." Az Úristen megkérdezte az asszonyt: "Mit tettél?" Az asszony így felelt: "A kígyó vezetett félre, azért ettem." Az Úristen így szólt a kígyóhoz: "Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba." Az asszonyhoz pedig így szólt: "Megsokasítom terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad." Az embernek ezt mondta: "Mivel hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról, jóllehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét kell enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza." Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.

Biblia – Lk 1,26–36
Szent István Társulati Biblia

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál." E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége." Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: "A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen." Mária így válaszolt: "Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." Erre az angyal eltávozott.

Bálint Sándor Ünnepi kalendárium
(részlet)

A magyar egyház az egész középkorban nagy tisztelettel ünnepelte meg a napot, sőt Mátyás király uralkodása alatt Bécsre is kiterjesztette. Hazai miseváltozatait is megtaláljuk a középkor végén. Himnusza is ismeretes:

Dies laeta celebratur,
In qua pie recensetur
Mariae conceptio...

Bonfini följegyezte azt a jámbor hagyományt, hogy 1495. december 8-án, tehát az ünnepen Buda népe a föllegek között megjelenni látta Máriát.

A magyarság tisztelete töretlen. A kor eszmei harcai nem kezdik ki. Az Érdy-kódexben olvassuk: bölcs népek között, szent doktorok között annyi visszavonás, veteködés, arguálás és véleködés lelettetik, mert mind mai napiglag kik hiszik, kik nem hiszik az édes istenszülő: Szeplőtelen Szűz Mária szemérmére és szidalmasságára.

Kezdetik asszonyunk Szíz Máriának való tizenkét idvezleti avagy megáldása, ekképpen mondván
(részlet)

Imádom és áldom az te boldogságos szent lábaidat, kikkel az agg kégyónak, pokolbeli ördögnek minden kevélységével ő fejét megnyomdád, és az te szűzességednek magas várában minden szízeknek előtte felmenvén mindeneknek viselő urát nehézség nélkül érdemléd viselni. (Két Ave Mariát mondj.)

Szent szüznek makvla nelkül valò fogantatasarol
(részlet)
SZüz MARIA Jesus Annya: Menyországnak magas Tornya:
Szent Lélek Jegyese, Christusnak kedvese:
Imádgy értünk, téged kérünk, engesztellyed Christust nékünk.
Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae
(részlet)
Bóldog Aszszony Fogontatásáról
NOsza édes ajakim mostan hirdessétek;;
Bóldog Szüznek tetemim, dolgát dicsirjétek:
Aszszonyom, segedelmül siess hozzám kérlek,
Ellenségem kezétöl hogy menekedhessek.
[AZ idö el-jöt, az ige bé-tölt…]
(részlet)
Ur vagyon veled, tellyes Szüz méhed;
üdvöz légy bóldog Szüz Maria:
Jesussal terhes, hogy minket nyerhes,
Magyarok régi Szent Aszszonya.
Isten elött érdemed nagy,
mert lelkedben tiszta szép vagy,
szükséginkben oh édes Szüz ne hagy.
Elet termö fa, mennyei hárfa,
üdvöz légy bóldog Szüz Maria:
Manna edénye, országunk fénye,
Magyarok régi Szent Aszszonya.
Mútasd magadat Anyànknak,
kegyelmez-meg nyavalyánknak,
Nyerj csendességet ez országunknak.
[SZeplötelen Szüz MARIA…]
(részlet)
SZeplötelen Szüz MARIA,
Menyországnak vigasága:
Bünösöknek bizodalma,
Tisztaságnak Koronája.
Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium
(részlet)
A MATUTINUMRA
Vdvöz légy világ Aszszonya
Menyorszagnak királynéia,
Udvöz légy Hainal csillagia,
Szent Szüzeknek szüz virágia.
Ó, kegyes Szűz Mária!
(részlet)
Ó, kegyes Szűz Mária!
Te vagy szép tiszta rózsa.
Bűn nélkül fogantatál
Mert mennyből te adattál.
Anyádtul mikort születél,
Istentül úgy tiszteltetél,
Hogy méhében megszenteltetél,
Szeretettel épültetél.
Szűz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!

Telek József: Tiszta liliomszál
(részlet)

Liliomszálat kívánok mutatni, de nem aféle közönségest, mely a levegőégből alácsepegő harmatoktól vészi virító erejét, hanem oly különöst, oly egyetlen egyet, mely a Szentlélek Isten megszentelő kegyelmének harmatival, fogantatásától fogva környülvétetett, és mindenkor sérelem nélkül virított, virágzott, illatozott.

Elhiszem, észre vészitek, ájtatos lelkek, hogy a Szent Anna asszony méhében makula nélkül fogantatott tiszta liliomszálat, a szeplőtelen Szűz Máriát, akarom előtökbe ábrázolni.

[Szentséges Szűz Mária…]
Katolikus népének
Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál.
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szüzek virágja.
Könyörögj érettünk, istennek anyja.
Ó mely ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója.
Lészped, Moldva
Énekelte: Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona
Mennyországnak királynéja…
Mennyországnak királynéja,
irgalmasságnak szent anyja.
Tengernek ezer csillaga,
üdvözlégy szép szűz Mária.
Légy segítője népednek,
az elveszett bűnösöknek.
Kísérője istenednek,
anyja lettél teremtődnek.
Halleluja
François Villon: Orléansi Máriát dícsérő ének
(részlet)
(Le dit de Mariie d'Orleans)
„jam nova progenies coelo demittitur alto...”
Ó, boldogul fogant kis ág
Nem volt meddő a szent ima
Felséges liliomvirág,
Nekünk adott Isten Fia!
Ó, Áldott nevű Mária
Irgalmasságnak kútfeje!
Be jó szemünknek látnia,
Hogy béke száll a födre le!
A gazdagoknak: béke vagy;
A szegényeknek: oltalom;
A hamisoknak réme vagy,
Te újon sarjadt hatalom!
Hittel hiszem és jól tudom
Anyádnak méhe bűntelen
Fogant s viselt sok hónapon
Ó, földre szállott Kegyelem!
Mészöly Dezső fordítása
József Attila: Betlehemi királyok
(részlet)
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind mzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!
Weöres Sándor: Hetedik szimfónia – Mária mennybementele
(részlet)
Kóda
Csillag-pályák asszonya, Mária,
Oltalmazd Máriát, édesanyámat,
Szememtől elszakadt útján
ne érje bánat.
Aki hallottad ezt a dalt,
egy szilánkját annak a dalnak,
melytől a világ szíve szakad meg:
aki hallottad ezt a dalt:
ocsudj lomha szörnyeidből
El Greco: Szeplőtelen fogantatás
(festmény)
Gábori Sándor: Fogantatás
(festmény)
Molnár V. József: Immaculata
(tanulmány)
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe a Vatikánban
(ünnepismertető)
Dolhai Lajos: Szeplőtelen fogantatás ünnepe
(jegyzet)
Émile Zola: Lourdes
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal