JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 16.Névnap: Csongor
    
 
Hónapok
 
Szent János a sassal – szószék részlete a szentendrei Templom téri római katolikus templomban (fotó: Vimola Ágnes)

Szent János a sassal – szószék részlete a szentendrei Templom téri római katolikus templomban (fotó: Vimola Ágnes)

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)

János apostol és evangélista (dec. 27.) Zebedeus fia, az id. Jakab apostol fivére. Halász ő is, mint testvére és sokan mások a tanítványok közül. Ő a negyedik evangélium feltételezett szerzője, és a hagyomány szerint az „Apokalipszis” (Jelenések könyve) írója. Az elsők között követi Krisztust, s mint az „a tanítvány, akit szeret vala” a Mester, jelen van minden fontos eseménynél. Mint a tanítványok „benjáminját” lányos képű ifjúként ábrázolták, mint evangélistát idős férfiként, végezetül, mint az Apokalipszis látomásos szerzőjét élemedett aggastyánként.

Az Arany legenda szerint a Domitianus-féle üldöztetések idején János is „vértanúságot” szenvedett. A római Porta Latina mellett zubogó olajba dobták, de ő csodálatos módon sértetlenül került ki a tűzre tett üstből, mi több, ifjúságát is visszanyerte (mint a mesékben). Domitianus ezután Patmosz szigetére száműzte, ahol egy viharos éjszakán Isten, hatalmas látomásban megnyitva előtte a menny ajtaját, föltárta előtte a jövőt. Domitianus halála után Epheszoszba ment, s itt is halt meg matuzsálemi életkorban.

Szent János apostol és evangélista
János apostol a Szent Koronán
(zománckép)
Stróbl Alajos: Evangélista Szent János
(szobor)

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

János apostol és evangélista – akit az Úr szeretett és szűzen választott ki –, amikor Pünkösd után az apostolok szétoszoltak, Ázsiába ment, ahol sok egyházat alapított, Domitianus császár pedig – híréről értesülve – magához rendelte, és forró olajjal teli üstbe tétette a Porta Latina előtt, ő azonban sértetlenül jött ki belőle, minthogy a test romlandósága idegen volt tőle. A császár látva, hogy így sem áll el az igehirdetéstől, Patmos szigetére száműzte, ahol magányában megírta a Jelenések könyvét. Ugyanazon évben a császárt megölik túlzott kegyetlensége miatt, a szenátus pedig minden intézkedését visszavonja. Így esett meg, hogy Szent János, akit jogtalanul hurcoltak el a szigetre, nagy tisztességgel tért vissza Ephesusba. Az egész nép elébe sietett és azt kiáltotta: „Áldott, aki az Úr nevében jő” (Jn 12,13).

Bálint Sándor Ünnepi kalendárium
(részlet)

János áldások és imádságok szószólója, templomok és oltármesterségek patrónusa, céhek védőszentje. Az Utolsó Vacsorán és a passióban való teljes szerepénél fogva mintegy a népi, devocionális jámborság megalapítója és benne az emberiség képviselője. Most mindezeket elsősorban hazai vonatkozásban egyenként is szemügyre vesszük.

János evangélista tiszteletének egyik legsajátosabb fejleménye és megnyilatkozása a Szent János áldása, vagyis a borral való köszöntés, eláldás, áldomás, amely Hedwig Schommer legújabb kutatásai szerint már a XI. században felbukkan. Egyik korabeli pax nostris annis solidetur amore Johannis, vino dat ex rore laticum deus eius amore. A XII. században már a lovagi udvarokban búcsúzkodásnál, csatába indulás előtt isszák. Itatták halálraítéltekkel is.

Szent János evangélista - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom
            (Fotó: Legeza Dénes István)

Szent János evangélista - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Biblia - ApCsel 1,13-14 – János apostol és evangélista
Szent István Társulati Biblia

Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.

Biblia - Jn 13,21-26 – János apostol és evangélista
Szent István Társulati Biblia

E szavak után Jézusnak mélyen megrendült a lelke, s megerősítette: "Bizony, bizony, mondom nektek: Egyikőtök elárul." Erre a tanítványok egymásra néztek, mert nem tudták, melyikükről mondta. A tanítványok közül az egyik, akit kedvelt Jézus, az asztalnál Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki és kérte: "Kérdezd meg, kiről beszél." Erre Jézus keblére hajolt és megkérdezte: "Uram, ki az?" Jézus így felelt: "Az, akinek a bemártott falatot adom." Ezzel bemártotta a falatot, fogta és az áruló Júdásnak nyújtotta, az iskarióti Simon fiának.

Biblia - Jn 20,1-5 – János apostol és evangélista
Szent István Társulati Biblia

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: "Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették." Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be.

Biblia - Mt 4,21-22 – János apostol és evangélista
Szent István Társulati Biblia

Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.

Biblia - Mt 10,1-4 – János apostol és evangélista
Szent István Társulati Biblia

Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett.

Biblia - Mt 20,20-28 – János apostol és evangélista
Szent István Társulati Biblia

Akkor odament hozzá a Zebedeus fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Megkérdezte tőle: "Mit akarsz?" "Intézd úgy - felelte -, hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felől üljön országodban." Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom?" "Ki tudjuk" - felelték. Erre ő így folytatta: "Kelyhemet ugyan kiisszátok, de hogy jobb és bal felől üljetek, azt nincs hatalmamban megadni nektek. Az azokat illeti, akiknek Atyám szánta." A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért."

Szent Istvánról, Szent Jánosról, apró-szentekröl
(részlet)
Szent János, hiv Tanitvány, Karácsoni szüz óltvány;
Hogy Jesushoz szüz állott, szüzen végig udvarlott;
Edgyütt a' Jesussal innepeltetik;
Szent János Hivektöl igy dicsirtetik.
A’ szent apostolokrol
(részlet)
DIcsirjük az szent Apostolokat,
Vigan szentellyük ünnep-napjokat;
Mert ég, s' föld bóldogsàgokat
Hirdeti; hogy kövessük úttyokat.
Azon Szent Janosról
(részlet)
SZent János lángját,
el-érvén s' napját,
dicsériük mint Lelkünk raját.
Annya méhében,
Jesus nevében,
Ugrot Szent János éltiben.


Szent Janos apostolrul/ Kenyeri Énekeskönyv
(vers)

Bogdán István: Régi magyar mulatságok
(részlet)
16. Az áldomás

A Szent János pohara vagy János pohár elnevezés az egyháznak az ősi hagyományokat – itt a boráldozatot – megváltoztatni, és a rossz szokásokat – a részegeskedést – zabolázni törekvő tevékenységében gyökerezik. Az elnevezés a János napi, december 27-én tartott borszentelésből, és abból a legendából fakadt, amely szerint János apostol Aristodemost akarván megtéríteni, megitta a mérgezett bort, de az nem ártott meg neki. Innen ered egyébként János poharának még a búcsúital jellege és gyakorlata is. Az elnevezés, a szokással együtt, német nyelvterületről származott hozzánk, és az erdélyi szászok a náluk viszont újként honosodó áldomásitalra is ráragasztották. Ez az elnevezés aztán más vidéken is elterjedt.

Jeles napok dalai
(részlet)

2. Szent János viseli
ragyogó orcáját,
e nemes ház felett
tartja vitorláját.
3. Éljen sok időket,
sok ezer napokat,
minden bánat nélkül
töltvén el azokat.
A nagyszalontai változat szerint:
2. Ingó-bingó fűszál
cifrán felöltözik,
liliom-, rózsába
meg is törülközik.
4. Amennyi fűszál van
a tarka mezőbe,
amennyi csepp víz van
a tenger medrébe,
annyi áldás szálljon
szent János fejére.
Arany János népdalgyűjteményéből.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,
ott aztán az életet jobbal cserélhesd.
Az Úr a boldog életben részt adjon,
a szentek serge közökbe fogadjon!
3. Tenéked minden öröm holtig adassék,
amellett semmi bánat ne barátkozzék!
Legyen életednek virága, mint kinyílt
virág, ne szenvedjen semmi sebes nyílt!
Szék (Szolnok – Doboka).
Lajtha, 1940.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. Dicsőséges szent János is veszi hárfáját,
édesdeden veregeti kedves nótáját.
Ezt kivánjuk szívesen,
hogy az Isten éltessen,
testi–lelki áldásával szerencséltessen.
Buzsák (Somogy).
Kerényi, 1932.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. Én is megjelentem
öröme napjára,
dicső szent Jánosnak
süssön ablakára!
3. Mint a kora tavasz
szép zöld veteménnyel,
nyár is elérkezett
teljes buzaszemmel.
4. Az áldott Uristen,
ki őtet virrassza,
virrassza fel holnap
szent János napjára!
– Adja Isten, hogy több szent János napját is
megérhessük, erővel, egészséggel eltölthessük!
Sótony (Vas).
Kerényi, 1952.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. A nagy Uristen napokhoz napokat
adjon tinéktek holtig vigabbakat.
János napokat hogy érjen sokakat,
szívből kívánjuk, szívből kívánjuk.
Kocsord (Szatrnár).
Kodály, 1921.

Reményik Sándor: Szent János-szobor
Úgy áll az elhagyott kert közepén,
Palástosan, aggon és egyedül,
Mint aki látott minden „jelenést”,
És mindent tud, és mindennek örül.
Az Istenbe s az őszbe elmerült.
És átnéz, messze néz át a kert fáin,
Kő-ajka zeng a déli verőfényben:
„Csak szeressétek egymást, fiacskáim”.
Masaccio: Szent Jeromos és Szent János
(festmény)

Nádas Péter: Fal
(részlet)

– A János apostolról hallottál? Látod, azért lehetsz te János, mert volt egy János apostol… Csak ezt te nem tudod…

Fejét lehajtotta, súlyos szemhéjai fáradtan lezáródtak.

–János apostol első levelének második része így szól – csendesen, áhítattal ejtette az első mondatot: – Ne szeressétek a világot, se azokat, akik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

Hangja felcsapott.

– Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

Ismét megcsendesedett.

És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Biblia - Jn 19,26-27 – János apostol és evangélista
Szent István Társulati Biblia

Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: "Asszony, nézd, a fiad!" Aztán a tanítványhoz fordult: "Nézd, az anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Németh László: Emberi színjáték
(részlet)

– Pedig az a hang, amiről a doktor úr beszélt, megvan az emberben, törte meg a súlyos csendet Kökönyei Gyurka. Odatámaszkodott a kályhához, s a mellén keresztbe vetette a karjait. Zoltánnak már előbb is föltűnt volt iskolatársának elfogulatlan derült tekintete. Valami vidám céltalanság ivódott ebbe az emberbe, amit a fogság alatt szerezhetett, a szibériai csatangolásokban. Olyan, mint János evangélista, jutott Zoltán eszébe, ahogy ránézett. Maga is csodálkozott, hogy tévedt ez a bizarr gondolat belé, de amíg Gyurka beszélt, egyre erősödött benne a benyomás. Miért épp János? Mit tud ő Jánosról? Annyit, hogy a keresztre feszített Jézus őt adta az anyjának maga helyett. Olykor különös és kibogozhatatlan úton tévednek az ember tudatába a hasonlatok. De épp ezek az igaziak.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal