JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 29.Névnap: Magdolna
    
 
Hónapok
 
Szent Fülöp Apostol - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Szent Fülöp Apostol - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
Leveles Fülöp, jakabfa

570. május 1-je óta, amikor Rómában felavatták a 12 apostol bazilikáját, 1955-ig ez a nap Fülöp és „kisebbik” Jakab apostol névünnepe volt. Ketten osztoztak hát a Bika első dekádjának „apostoli székén” (május 1-je, ápr. 21-étől számítva a 10. nap, tehát még a „fődekádon” belül van).

Fülöp ötödik az apostolok közt. Betszaidából való halász volt, mint András és Péter. Életéről a későbbi legendairodalom is szűkszavúan emlékezik meg. Úgy tartották, hogy Andrással együtt Szkítiában, a mai orosz sztyeppéken hirdette az evangéliumot, és a kis-ázsiai Hierapoliszban szenvedett vértanúságot. A kereszt segítségével, amely attribútuma is, a városból kiűzött egy kígyót, Mars templomának szent állatát. Ezért a feldühödött Mars-papok elfogták és keresztre feszítették. Az elbeszélésben asztrológiai-naptári utalás lappang. Marsnak a csillaghit szerint a Bika jegyében „rangvesztés, száműzetés” a sorsa (asztrálszimbolikájú mesékben a Vénuszt megszemélyesítő hősnő a Bikának megfelelő mesei szakaszban tisztul meg a Marsot jelképező „rossz vértől”). Fülöp Mars feletti diadalának legendája azután keletkezhetett, hogy az apostolt az egyház a Bika „védnökévé” tette.

Az ifjabbik Jakabot, Alfeus fiát, Simon és Tádé fivérét a kegyes hagyomány azzal a személlyel azonosította, akikről az Újszövetség több helyütt is mint az „Úr testvéréről” beszél. Jakab volt a hagyomány szerint Jeruzsálem első püspöke. Úgy halt vértanúhalált, hogy lehajították a jeruzsálemi templom tetejéről, majd agyonverték. Az „Arany legenda” (Legenda Aurea), a szentek életének középkori foglalata, gyilkosai között megemlít egy posztókészítőt, aki a kallózó sulyokkal (vagy sziláló íjjal) úgy verte főbe, hogy kiloccsant az agyveleje. Jakabnak e posztókészítő szerszámok az attribútumai, ő maga pedig a posztóművesek, és kalaposok védőszentje lett. A kalaposok ütő- vagy sodrófájával is ábrázolták.

A két apostol tiszteletének mindmáig meghatározó eleme, hogy május 1-jének pogány hagyományait az egyház általuk keresztelte meg. Cserébe a nép zöld lombokba öltöztette őket. Tanúságul íme Temesvári Pelbárt XV. század végi magyarázata a májusi zöldág-tisztelet eredetéről: Amikor Fülöp Hierapoliszba ment, a pogányok azt a házat, amelyben megszállt, este faággal jelölték meg, hogy reggel rátörhessenek, és megölhessék. Másnapra azonban Isten angyala a város minden házára zöld ágat tűzött, így Fülöp ellenségei hoppon maradtak (ismert vándormotívum ez). A tudós prédikátor más véleményeket is elősorol. Azt is például, mely szerint a májusfaállításban a nép az apostolok vértanúságára emlékezik, hiszen Fülöp keresztfán, Jakab pedig ványolórúdtól szenvedett mártíromságot. (Egy eredetmagyarázó legendában a jámbor hagyomány Valburgával is összehozza a két apostolt. E történetben a térítő apostolokat kísérő szűz vándorbotja zöldült ki a pogányok szeme láttára, s szolgált indítékul a zöldág-díszítés későbbi szokásához. Jól ismert vándormotívum ez is.)

Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok
Jakab apostol a Szent Koronán
(zománckép)

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)
Szent Fülöp apostol

Fülöp (Philippus) annyi, mint a ‚lámpás szája’, vagy a ‚kezek szája’, vagy a philos, azaz ‚szeretet’ és a hyper, azaz ‚fölött’ szavakból ered, ‚aki az odafönt valókat szereti’. „Lámpás szája”: világos prédikációja miatt; „kezek szája”: állandó jó cselekedetei miatt; „aki az odafönt valókat szereti”: az égiek szemlélése miatt.

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)
[ifjabb] Szent Jakab apostol

Jakab (Jacobus) annyi, mint ‚gáncsoló’, vagy ‚sietőt elgáncsoló’, vagy ‚előkészítő’, Vagy az ia, azaz ‚isten’ és a cobar, azaz ‚teher’ vagy ‚súly’ összetétele. Vagy Jakab, mintegy Jacopus, a dárda (iaculum) és a cope, azaz ‚ütés’ szavakból ered, mintegy ‚dárdával agyonütött’. A világ gáncsolójának mondható a világmegvetés által: elgáncsolja a siető ördögöt, testét pedig minden jóra előkészíti. Nyssai Szent Gergely szerint három dolog miatt vannak bennünk a gonosz indulatok: a rossz nevelés vagy rossz társaság, a test rossz szokásai és a tudatlanság bűne miatt. Mint mondja, ezeket jó szoktatással, jó gyakorlással és szorgalmas tanulással lehet gyógyítani. Szent Jakab is így gyógyította magát, és így lett teste minden jóra kész. Isteni súlynak nevezhető erkölcsi súlya miatt, dárdával agyonütöttnek pedig vértanúsága miatt.

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Fülöp és Jakab Sellye szóhagyományában Leveles Fülöp, ami talán legendájára, a zöld ág, zöld levél kultuszára emlékeztet. Az ünnep a legújabb liturgikus rendelkezések értelmében május 11-ére került. Helyét a Munkás József foglalta el. A tavaszi virágzás, zsendülés örömünnepét az archaikus-pogány népeknél éppúgy megtaláljuk, mint a mai nagyvárosi tömegeknél, bár ez utóbbiak kultikus jelentést már alig éreznek benne.

A föld termékenységének istennője a rómaiaknál Maia volt. A május hónapot róla nevezték el, és neki szentelték. A római kalendárium hatása alatt a nyugat-európai népeknél a tavaszi ünnep részben május első napjához, részben pünkösdhöz rögződött. Az ünnep a germánok természetszeretetének különösen megfelelt. A múlt század folyamán a szervezett marxista munkásság választotta legnagyobb ünnepének.

Az egyház valamikor bizonyára nem ok nélkül rendelte e napra Fülöp és Jakab apostol ünnepét, hogy ezzel megszentelje, megszelidítse és a maga módján értelmezze a hozzá fűződő laikus képzeteket.

I. maji: Szent Filep ès Jakabrol
(részlet)
SZent Filep, s' Jakab Apostol,
Meg-szenteltetvén Christustól;
A' Iesust hirdetvén, Nagy szentségben élvén,
Jesusért szenvettek, Egekben ma mentek:
Kèt szent Virág, Eghi zöld ág.
Szent Filep, Kereszt fájával;
Szent Iakab, dorog súlyával;
Elteket végeszték, Czéllyokat el-érték,
Filep Frigyiában, Jakab Sidoságban:
Két Szent Virág, Eghi Zöld ág.
De Sancto Philippo et Iacobo apostolis
(részlet)
Paranczolatidat igazán hálhássunk,
Halvan meg érthessuk s be tellyeséthessük,
Szent apostoliddal téged imadhassuk,
Véghetetlen hálat néked mi adhassuk.
Szent Fülöp apostol téged mind szerete,
Paranczolatidban tégedet követe,
Ez gyarlo életben szivböl dicsiretet
Mindenekben néked advan tiszteletet.
Szent Jakab peniglen, urunk attyafia,
Szép iozan életben ö magat kapczola,
És vaszon ruhaban testét szániargata,
Alazátossággal Istenét szolgalta.
Szent Philep, Szent Jakab apostolrol
(részlet)
SZent Philep, Szent Jakab Christus Tanitványi,
Az Apostolságnak ragyogó gyémánti:
Anya-szent-egyháznak két erös oszlopi,
Dicsiret ti-néktek jóságnak példái.
Sok kemény lánczokat meg-aranyazátok,
Mert az igaz Hit-ért sokat nyomorgátok:
Az erös kinokat mind el-fogattátok,
A' Christus nevé-ért bátran meg-halátok.
Arany gyertya-tartón, két arany Olaj-fa,
Dicsösség helyében balsamom illattya:
Az Isten székinek két szép lilioma,
Szent Filep, Szent Jakab Istennek szolgája.
Izsák és Jákob - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Izsák és Jákob - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom
(Fotó: Legeza Dénes István)

HÉTKÖZNAPOK, HÁZIMUNKÁK: VAJKÖPÜLÉS
5.
 
  Tej, túró tejfel, 
  Csamper Miska, kelj fel! 
  Menj össze, menj össze, 
  mingyár vaj lesz belőle. 
  Falu végén egy kislány 
  tejet-vajat kíván. 
  Menj össze, menj össze, 
  mingyán vaj lesz belőle. 
  Szent Fülöp, Szent Pál, 
  gyöjjetek ide, 
  tegyetek bele ötöt-hatot olyat, 
  mint a kis Tibike feje! 

(A ráolvasó a mellette álló gyerek nevét mondta.)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal