JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 14.Névnap: Tibor
    
 
Hónapok
 
Szent István vértanú - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Szent István vértanú - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)

Szent István diakónus a kereszténység első vértanúja (görögösen protomártírja). Története a Szentírásban olvasható (ApCsel 6,1–8,2). A görög nevű István (Sztephanosz) a zsidók és a keresztények (ekkor még túlnyomórészt eretneknek tekintett zsidók) közti vallási türelmetlenség első ismert áldozata volt. Miután a jeruzsálemi Szanhedrin (legfelsőbb törvényszék) istenkáromlás gyanújával perbe fogta, István a védőbeszédében hitet tett amellett, hogy Jézus a Megváltó és Isten Fia – ezzel kimerítette az istenkáromlás főbenjáró bűnét, amiért halálbüntetés járt –, a zsidókat pedig (elsőként a hitszónokok és teológusok hosszú sorában, akik mind felelősek a zsidóság későbbi üldöztetéseiért) Jézus Krisztus gyilkosainak nevezte. Istvánt a Szanhedrin a zsidó törvények értelmében megkövezésre ítélte.Szent István első vértanút diakónusi dalmatikában ábrázolják, mivel – mint történetéből megtudható – egyike volt az apostolok által kinevezett első hét diakónusnak. Így ő lett a diakónusok védőszentje. Jellemző attribútuma kivégzésének eszköze, a kő, mellyel vérző fején, vállán, ruhájának redőiben, a kezében, kezében tartott könyvön ábrázolják.
István napja december 26-a. Az időpontot az egyházatyák a Szent életének példázat-jellegét hangsúlyozó asztrológiai szimbólumok alapján választották meg.

Szent István diákónus
Giotto di Bondone: Szent István
(festmény)

Biblia – ApCsel 7,51–60 – István vértanú
Szent István Társulati Biblia

Ti vastagnyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek, mindig ellenálltatok a Szentléleknek, s mint atyáitok, olyanok vagytok ti is. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az Igaz eljöveteléről jövendöltek. S most ti lettetek árulói és gyilkosai, ti, akik az angyalok közreműködésével átvettétek a törvényt, de nem tartottátok meg." Amikor ezt hallották, haragra gyulladtak, és fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: "Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján." Erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruhájukat. Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: "Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!" Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: "Uram, ne ródd fel nekik bűnül!" Ezekkel a szavakkal elszenderült.

Biblia - ApCsel 6,8-15 – István vértanú
Szent István Társulati Biblia

István kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal, de bölcsességével és a Lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Erre embereket fogadtak fel, hogy állítsák: "Hallottuk, amint káromló szavakkal illette Mózest és az Istent." Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy rárontottak, megragadták és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik állították: "Ez az ember folyvást a szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk, amint mondta: Az a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet és megváltoztatja a Mózestől ránk hagyott szokásokat." A főtanács tagjai mind őt figyelték, és olyannak találták arcát, mintha angyalé volna.

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

Az István (Stephanus) név görög eredetű, latinul koronát, héberül normát jelent. István a vértanúk koronája volt, vagyis az első közülük az Újszövetségben, miként Ábel az Ószövetségben. Norma, azaz szabály és példa volt másoknak a Krisztusén való szenvedésben, a helyes cselekvésben, életvitelben és az ellenségén való imádkozásban. Avagy István annyit tesz, mint ‚buzgón szóló’ (strenue fans), ami megmutatkozik beszédében és az isteni ige világos hirdetésében. Avagy István annyi, mint ‚az idős asszonyokhoz buzgón szóló’ (strenue fans anus), azaz, aki buzgón, vagy dicséretesen tanítja és irányítja az idős asszonyokat, vagyis az özvegyeket, akiket az ő gondjaira bíztak az apostolok, s akik szó szerint idősek voltak. Korona tehát, mert az első vértanú volt, norma szenvedésének és helyes életvitelének példája által, buzgón szóló világos prédikációja által, s az idős asszonyokhoz buzgón szóló az özvegyek dicséretes tanítása által.

Jeles napok dalai
(részlet)

2. Az barátság serkent, állj hamar talpadra,
kitöltetett a bor néked is számodra.
Mert mi téged úgy szeretünk,
pohár mellett köszöntgetünk:
élj, élj, élj,
élj, István, élj!
Udvarfalva (Maros – Torda).
Volly, 1942.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. Minden ember legyen méltó becsületben,
Éltesse az Isten, friss jó egészségben.
Mint ékes rózsaszál virágos kis kertben,
Virágozzék István szentek seregében.
Vasegerszeg (Vas).
Kerényi, 1952.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. Valamennyi csillag
a magas egekben
annyi jókkal téged
áldjon meg az Isten.
Fonyód (Somogy).
Volly, 1931.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. Áldás szálljon ez házra,
ez háznak gazdájára,
mi eljöttünk virrasztani
István napjára.
3. Máskor is felvirrasszuk,
áldását rá árasszuk,
úgy itt mennyben,
szent seregben
megboldogítsuk.
(Alkalmazkodó ritmusban.)
Erdőszentgyörgy (Maros – Torda).
Vikár, lejegyezte Bartók.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. Ha megérted napodat,
szűz felvirradásodat,
áldjad a Jézusodat,
megváltó Krisztusodat!
3. A menyország piacán
ott szedik az ibolyát
abból kötnek bokrétát,
szent Istvánnak koronát.
Csácsbozsok (Zala).
Kerényi, 1952.
József Attila: Regős ének
(részlet)
Koromorrú bikát fejtem,
rege, róka, rejtem,
sorsot nézni bikatejben,
rege, róka rejtem.
Hét csöböröm jó vasában,
rege, róka, rejtem,
lobot vetött habosában,
rege, róka, rejtem,
Lángos csöbörim befödni,
rege, róka, rejtem,
szertefuttam rózsaszedni,
rege, róka, rejtem.
Nép rozsa ring a rózsában,
rege, róka, ejtem,
Kasznár szíve káposztában,
rege, róka, ejtem.
Keni urát oly kenőccsel,
rege, róka, ejtem,
fizeti a népet lőccsel,
rege, róka, ejtem.
Váljon szénájuk szalmává,
rege, róka, ejtem,
tányér tészta piócává,
rege, róka, ejtem.
Láng legyen kecskéjük szarva,
rege, róka, ejtem,
böködjön a paplanukba!
Rege, róka, ejtem.
[Ahol keletkezik…]
(részlet)
magyar népdal
Ahol keletkezik
Egy ékes, nagy út;
Amellett keletkezik
Egy halastó-állás
Haj, regö, rejtem;
Regö, rejtem!
Azt is felfogá
Az apró sárocska.
Arra is rászokik
Csodafiú szarvas.
Haj, regö, rejtem;
Regö, rejtem!
[Kelj fel, gazda, kelj fel!…]
(részlet)
magyar népdal
Kelj fel, gazda, kelj fel!
Szállott Isten házodra
Sokável, seregivel,
Szárnyos angyalável,
Teli poharável,
Vetett asztalável.
Rét ökör, régi törvín,
Haj, regü, rejte!
Amott keletkezik
Egy kis kerek pázsit,
Abba legelészik
Csudafijú szarvas.
Csudafijú szarvasnak
Ezer ágo-bóga;
Ezer misegyertya
Gyújtatlan gyuladjék,
Ótatlan aludjék!
Rét ökör, régi törvín,
Haj, regü, rejte!
[Itt is keletkezik…]
(részlet)
magyar népdal
Itt is keletkezik
Egy csodató.
Aztat körülveszik
Csodatevő szarvasok.
Ezer ágú boga,
Ezer misegyertya
Gyulladva gyulladjék,
Altatva aludjék
Az új esztendőben!
Adjon az Isten ennek a gazdának
Egy hold földön száz mérő búzát!
Régi rejtem, régi rejtem,
Sej, regűrejtem!
Ez a nagy Úristen
Ezt is megengedte.
[Nem vagyunk mi rablók!…]
(részlet)
magyar népdal
Nem vagyunk mi rablók!
Szent István szolgái.
Most érkeztünk hideg földről,
Hideg mezejéről.
El is vagyunk fagyva:
Kinek füle, kinek ajka elfagyott.
Nyomjuk-e vagy mondjuk?
Haj, regő, rejtő!
Azt is megadhatja
Az a nagy Úristen.
Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás
(részlet)
Köszöntők, kántálás

Egy szép régies István köszöntőt Sármellékről saját gyűjtésemből közlök:

 

Eljöttünk mi jó este
István köszöntésére.
István légy egészségben.
Hála Isten hogy megértük napodat, napodat
Áldom a Jézusodat, megváltó Krisztusodat.
 
Mennyországnak piacán, piacán,
Árulják az ibolyát.
Abból kötök bokrétát,
Szent Istvánnak koronát.
 
Gyertek lányok menjünk el, menjünk el,
Mennyországot járjuk be, járjuk be.
Szent Istvánnak udvarán, udvarán
Van egy szép nagy almafa.
Ágh István: Barátok nevenapja
(részlet)
december 26
kinek koszorú vala neve, István
fekete koszorút visel,
jelenvalónak született,
sompolyogva csavarog el,
mindíg valami katonasír felé,
a féluton megáll,
igyekszik, visszajön,
ágyába lefekszik, mi keltjük föl,
nem a halál,
december 26
[Porka havak esedesnek – de hó reme, róma…]
(részlet)
magyar népdal
Régi törvény: nagy rét ökör – de hó reme, róma.
Annak fele regösöké – de hó reme, róma.
Hátán hosszan sült pecsenye – de hó reme, róma.
Annak fele regösöké – de hó reme, róma.
Szarva teli főtt pereccel – de hó reme, róma.
Annak fele regösöké – de hó reme, róma.
Szent Istvánról, Szent Jánosról, apró-szentekröl
(részlet)
JEsus születésének, örüllyünk szent Nevének:
az Egekböl hogy le-jött, hogy Isten Emberré lött;
Mi gyarló szivünket meg-bátoritá:
Magának lelkünket szentül hóditá.
Elsö Mártyr Szent István, Karácson másod napján,
mutattya szenvedéssel, mi végre Jesus jött-el:
Hogy Jesusért mi-is vigan szenvedgyünk;
Es Christus jászlától jó példát vegyünk.

Bogdán István: Régi magyar mulatságok
(részlet)
A karácsonyolás

December 26-án, Szent István napján a legények felköszöntötték a falu Istvánjait. E nap azonban a regölés-é is. – Ez az ősi napfordulati, jórészt ókori eredetű dramatikus alakoskodó tevékenység, illetve a párokat összevarázsoló művelet Európa új népeinél továbbélt. Az állati alakoskodók elleni állandó egyházi tilalom azonban az ősi bika és szarvas megjelenítését kikoptatta, szereplésük egyre inkább a szövegbe szorult. Az ősi szokáselemeket aztán nálunk még részint az óhazabeli sámán-ok, részint az új hazában kialakult királyi mulattatók, énekmondó-k, a regös-ök tevékenysége is továbbfejlesztette. De a lényeg és a cél, valamint a magyar név ősi maradt. A reg, regös, regölés s a közismert „hej regö rejtem” kifejezés varázst, varázslót, varázslást, varázsigét jelent. A regösének szövege a múlt századra már sokszor érthetetlenül eltorzult, országszerte számtalan változata él. Az alakoskodás is ritka, esetleg a bikát még megszemélyesítik, de a hangszer kikopott, csak a láncos bot maradt meg, amivel a taktust ütögették. Általában legények vagy fiúgyermekek regöltek, de szinte kizárólagosan lányos házaknál. Több szakaszos énekük a jöttüket bejelentő bevezetés után jókívánságokat halmoz a gazdára, s a fiatalok párosításával fejeződik be. Mint pl. a göcseji változat:

Itt is vagyon egy szíp legíny,
Kinek neve Pesta,
Amott is van egy szíp leány,
Kinek neve Naca.
Isten meg se mentse,
Kebelibe ejtse,
Bele pöndörgesse,
Mint a cica farkát,
Még annál is jobban,
Mint a rouka farkát.
Riétöki rígi törvény,
Haj regő rejtem!

A regölésért persze ajándék járt. Élelmet kaptak, amit zsákba gyűjtve, a regölés végeztével elfogyasztottak.

Jeles napok dalai
(részlet)

2. Mondd meg, hogy jó szívvel látsz-e,
házadba bebocsátasz-e.
Mert ha nem, megtérünk,
megyünk, honnan jöttünk,
más szállást keresünk.
3. Kívánjuk, Isten éltessen,
mindenbe szerencséltessen,
kívánjuk szívesen,
az Isten éltessen,
az Isten éltessen!
Gyergyócsomafalva (Csík).
Molnár, 1911., lejegyezte Bartók.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. Mért nem akar kend felkelni,
velünk eggyet mulatozni?
Kelj fel, kelj fel!
Ha nem kelsz fel, húzunk fel,
nekünk ilyen legény kell.
3. Az egeknek áldott ura
sohase juttassa búra,
hanem, hanem
hanem víg napokat adjon,
mennyből áldás harmatozzon!
Gyanta (Bihar).
Bartók, 1912.
Jeles napok dalai
(részlet)

2. – Tán tisztelők vagytok, amint irányozok?
– Azok!
– Jól van, magam is úgy fáradozok.
3. – De mi a címere ő tiszteletének?
– Ének!
– Jól van tehát, hogy idejövétek.
4. – Kívántok hát azért velem áldásokat?
– Sokat!
– Gyertek hát, és mondjuk el azokat!
Pusztaújlak (Bihar).
Lajtha.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal