JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 16.Névnap: Csongor
    
 
Hónapok
 
Szent Tamás Apostol - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Szent Tamás Apostol - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)

A népnyelv az apostolt „hitetlen” Tamásnak nevezi. E köznyelvi szólásként is használatos megjelölés onnan ered, hogy az evangélium szerint Tamás kételkedett Jézus föltámadásában. Távol volt, amikor Jézus a halála után megjelent a tanítványoknak, és amikor a szemtanúk beszámoltak neki róla, azt mondta, csak akkor hiszi el a történteket, ha saját szemével és kezével győződik meg felőlük. Jézus 8 (!) nap múlva ismét megjelent a tanítványoknak, s ekkor Tamás is jelen volt. A Mester felszólította, hogy nyúljon ujjaival a sebeibe, s Tamás úgy is tett. Meggyőződvén, hogy valóban keresztre feszített Mesterével áll szemben, visszatért a hite (Jn 20,24–29). Az evangéliumi történetnek egy apokrif párhuzama is van, mely Mária mennybemenetelét meséli el. E csodálatos eseménynél Tamás újfent nem volt jelen, hallván azonban róla, megint „tamáskodott”, és jelet kért. Meg is kapta, a Szűzanya az égből ledobta neki az övét.

De Sancto Thoma apostolo XXI 10bris
(részlet)
Szent Thamas apostolt, kegyes Isten, melyben
Engedgyed követnünk ötet mindenekben,
Magunk meg alázvan ez gyarlo életben,
S-vele dicsirhessünk téged diczöségben.
Vegyünk példat tehat boldog szent Thamasról,
Mi üdvözétönknek szent apostolatul,
Urunk Christusunknak áldot szolgaiatól,
Féllyünk és retegiünk â mi büneinktül.
Szent Tamás apostol
Kabdebó Tamás: 36. Hitetlen Tamás
(vers)

Biblia - Jn 20,19-29 –Tamás apostol
Szent István Társulati Biblia

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: "Láttuk az Urat!" De kételkedett: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem." Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Aztán Tamáshoz fordult: "Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás fölkiáltott: "Én Uram, és Istenem!" Jézus csak ennyit mondott: "Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek."

Biblia - Mt 10,1-4 –Tamás apostol
Szent István Társulati Biblia

Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett.

Szent Tamas apostolrol
(részlet)
SZent Tamás vala, az Ur Christusnak eggyik Tanitványa:
Ki nagy örömmel szavát hallya vala.
Mikor a' Christus a' Sidók-közzé siet váltságunkra:
Hogy öket íntse a' Mennyei jóra.
Akkor Szent Tamás nagy bátor szivel fel-kiált, s' azt mondgya:
Mennyünk-el véle mi-is a' halálra.
Szentek üzenete: Szent Tamás apostol
(ismertető)
XXI. decemb. Szent Thamasról
APostolokat szemléllyük,
Jésus Szentit énekellyük:
Szent Thamás, légy értünk;
Nyerj minden jót nékünk.
Jésus òldalát illetted,
S' ahoz szivünket vezetted.
Nagy Indiában el-mentèl;
S' ott hiven Jésus hirdettél.
Jesusért nagy kint szenvedtél;
Mész kemenczében-is égtél.
Oltáron mikor szòlgáltál,
Meg-ölettettél dárdákkal.
Dicsiret élö Jstennek,
Szent Apostolok Fejének.

Bálint Sándor Ünnepi kalendárium
(részlet)

Tamás hitetlen Tamás néven is emlegetett apostol, aki próbával akar meggyőződni Mesterének feltámadásáról (János 20, 26 – 29). Innen a hajdani magyar szólás: Szent Tamás szolgája vagyok, vagyis akkor hiszem, ha látom. A hagyomány szerint pünkösd után Jézus külön is megjelent neki, és Indiába, a királyhoz küldötte, aki éppen ácsmestert keresett, mert palotát akart építeni. A király tiszttartója és Tamás csodálatosan egymásra talált. Ezért Tamást szívesen választották az ácsok, építészek védőszentül.

Kovács Ágoston: Hitetlen volt-e Tamás? / Fénylik a nap fényességgel
(részlet)

De ha volt is valami hitetlenség Tamásban a Krisztus feltámadása felül, az mindazonáltal nagyobb nem volt, mint a több tanítványokban. Mert Tamás ugyan, mihelyt elsőben meglátta Krisztust, és szavát hallotta, legottan minden kételkedést kirekesztvén szívébül, Urának és Istenének vallotta őtet, a több tanétványok pedig, mikor elsőben meglátták Krisztust, minekutána az ő köszöntő és bátorító szavait hallották is, csak vélekedtek hozzája, és, amint feljegyzi Szent Lukács evangélista: Azt vélik vala, hogy lelket látnának. Ha tehát Szent Jakabot, Szent Andrást azért nem híjuk hitetlen Jakabnak, hitetlen Andrásnak, hogy látván a feltámadt Krisztust, azt gondolták, hogy csak tündért látnak, Szent Tamást se kell hitetlen Tamásnak gyaláznunk azért, hogy nem akart hinni a Jakab vagy András szemeinek, hanem maga akarta látni, maga akarta kezével és ujjaival illetni a feltámadt Krisztusnak sebhelyeit. Nem lehet tagadni, volt benne hitetlenség; de nem volt oly nagy cégéres hitetlenség, melyre nézve minden kétséges beszédben az ő nevét kellene előfordétani, és nagy kisebbségére ennek a dicsőségességes szent apostolnak monton mondani: Tamás vagyok én ebben. Ha a feltámadt Krisztus szánakodván rajta, a hitre visszatérítette, megdicsőítette, mi nyomorult bűnösök, ne becstelenétsük.

Pilinszky János: Tamás, a kétkedő
(részlet)

Az ember, de főként a modern ember történetét nyugodtan meg lehetne írni a „kétkedés története” címszó alatt. S ez a kétkedés nem is olyan rossz dolog, mint azt első pillantásra gondolnánk. Hiszen nézhetjük úgy is, mint az ember szabadságának, természetfeletti rendeltetésének egyik ismérvét. Jelzi azt, hogy nem vagyunk maradéktalanul beleágyazva a természetbe, hogy köztünk és adott világunk törvényei közt nincs tökéletes összhang, zavartalan megfelelés, s ez a hiányérzet önmagunk mélyebb megismerésére és megvalósítására sarkall. De megvan a kétkedés súlyos árnyoldala is, mely szintén az embernek a létezés rendjében elfoglalt szabadságából és önállóságából következik. S ez a veszély – amint azt a „kétkedés története” példázza – már nem az ember önállósulásához, hanem magának a kétkedésnek önállósulásához vezet. Ez az önállósult kétkedés aztán már nemcsak a csodát vonta kétségbe, hanem magát a „valóságot” is, s totalitásában szinte megkettőzte a világot.

Hubay Miklós: Halotti beszédek
(részlet)

Úgy látszik, könnyebb a feltámadást elhinni – mert látva és tapintva Krisztus testét, még a hitetlen Tamás is elhiszi a feltámadást –, könnyebb, sokkal könnyebb, mint az érzékelésnek ugyanilyen próbái mellett („tapintlak és látlak”) elhinni a halált és megérteni azt, aki meghalt.

Bogdán István: Régi magyar mulatságok
(részlet)

Egyike – legalábbis nálunk – a béles, és annak a szentnek a nevével tisztelték, akinek ünnepére éppen sütötték. Legkorábbi emléke – egyúttal az első ismert magyar névnapi köszöntő is – az a levél, amelyet Nádasdyné, Kanizsai Orsika írt urának, Nádasdy Tamásnak 1542. december 19-én (Tamás apostol napja ugyanis december 21-én van):

„..Az szent Tamás bélést megküldtem K[egyelme]dnek, pereczet is küldtem, vadat is hagytam, hogy vigyenek….Isten tartsa meg K[egyelme]det nagy sok szent Tamás napjáiglan.”

A szeme napja másik jellegzetessége pedig az, amit viszont Nádasdy nevez meg nekünk feleségéhez írott későbbi, 1560. december 21-én kelt levelében:

„Szerelmes Orsikám. Igen megköszönöm, hogy megküldted az szent Tamás poharát,… adja a mindenható úr Isten, hogy sok esztendeig adjad meg.”

Vas István: Húsvéti ének a testről
(részlet)
Az tudja, mi a test, aki szenved vele,
Te tudod, Istenem, szenvedés istene,
T e tetted, a lélek jogát el nem veszti,
Bár a tavaszi szél vérszagban füröszti,
Kezed alkotását szeretni se bűn még,
Mielőtt e földről végképp tovatűnnék,
Alkony rózsaszínét, reggel kékjét, zöldjét,
Az embert, akinek testét itt felöltéd,
Amit teremtettél, szereted, szeretted
Akkor is, mikor már vittesd a keresztet,
Szeretted akkor is, mikor már szögeztek,
Szenvedés istene, Te tudod a testet,
S amióta láttam, mi érte a váltság,
Elhiszem már én is a test feltámadását,
Nekem is az kellett, mint régen Tamásnak,
Hogy hitetlen ujjat drága sebbe mártsak,
Megtanultam én is, amióta láttam,
Édes-dacos arcát feketedni lázban –
Így szállt el a lélek… utána azonban
Felragyogott a test bátor nyugalomban.
Vas István: Az új Tamás
(részlet)
És nyolc nap mulva együtt ültek tizenketten,
És közöttük Tamás, a kettős, a hitetlen.
És a zárt ajtón Jézus belépett
És szólt hozzájuk: „Békesség tinéktek!”
És monda Tamásnak: „Hozd ide ujjadat,
Bocsásd oldalamba, érintsd meg te magad,
A szögeknek helyét szemeddel nézheted,
Elhoztam kezemet, hozd ide kezedet,
Sóvárgó kezedet mártsd meg hét sebemben,
Légy immár hívő, ne légy hitetlen.”
És szólala Tamás: „Megjelentél nekem,
Te vagy az én Uram, te az én Istenem!”
„Mivel láttál engem, hiszed, hogy én vagyok:
Akik nem látnak és hisznek, azok a boldogok” –
Felelte Jézus Tamásnak.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal