JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)

December 29-e Dávid király emléknapja. Dávid Izráel dinasztiaalapító második királya volt, a Biblia szerint a betlehemi Isai (Jesse) legkisebb fia, akit az Úr nevében a juhok mellől szólított el Sámuel próféta, és kent föl királlyá. A messiási eszmét hirdető próféták azt tanították, hogy az ő leszármazottja lesz az a személy – az Úr Felkentje, azaz a Messiás –, aki megszabadítja a zsidó népet elnyomóitól, és helyreállítja Isten békés és boldog királyságát, a dávidi birodalmat: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevelkedik” (Ézs 11,1.); „Imé, a szűz fogan méhében, és szül fiat” (Ézs 7,14); „Te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Juda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (Mik 5,2; 1. még Zak 6,12). E prófétai könyvekből származó idézeteket szokták a keresztény szerzők leggyakrabban Jézusra vonatkoztatni, nem egy közülük már az evangéliumok szerzőinél is szerepel.

Michelangelo Buonarroti: Dávid
(szobor)
Szent I. Dávid király
Donatello: Dávid
(szobor)

Bálint Sándor Ünnepi kalendárium
(részlet)

Dávid Jézusnak a Jesse fájából sarjadt királyi őse.

Életét, a Királyok könyve előadását rövidre fogva, a Debreczeni-kódex mondja el. Ebből csak néhány mozzanatot ragadunk ki. Amikor Sault az ördög gyötörte, Szent Dávid hegedülvén előtte, megkönnyebbödik vala. A zsoltárkönyvet az Úristen tisztösségére szerzé, kik közül mindinikben inkább emléközik a mi Uronk Krisztus Jézusnak embörré lételéről, kénszenvedéséről, feltámadásáról, és egyéb jótétiről, mely könyvet az isteni szent írásoknak könyvi között Anyaszentegyház éjjel-nappal az isteni dicsíretre tuladoníta...

Némelyek azt mondják, hogy a kertbe temetteték, hol Uronk Jézus megfeszítteték és eltemetteték. Szálla lölke limbosra az Szentatyákhoz, honnan Idvözíténktől kiszabadíttatván, feltámadásának napján. Mene Uronkkal áldozó napján az örök boldogságba…

Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Dávid
(szobor)
Farkas Ferenc: Dávid
(szobor)
Gulyás Zsolt: Dávid és Góliát
(festmény)

Konrád György: Dávid megközelítése
(részlet)

347. Dicsőség a kiválasztottnak! Jaj a kiválasztottnak! És jaj a nem kiválasztottaknak. A kiválasztott kiválasztódik. Az lett a király, akit az Úr akart? Azt akarta az Úr, aki király lett?

Az öreg próféta a legutolsót akarta, a szép pásztorfiút, aki juhai védelmében medvével és oroszlánnal is elbánik. Fölkente. A fiú nem sokáig maradt pásztor.

Talán azért esett az Úr választása Dávidra, mert hallotta a lantpengető fiú dalait. A felkent rejtett erőforrásokra ismer rá önmagában. Megtanul győzni. Ő az a vezér, akit a sereg, a papság, a vének és a próféták kara elfogad. Vannak szerencsés konstellációk, mikor összejön a megfelelő jelölt és a jószemű zsűri.

Somlyó György: Dávid király
(részlet)
2
S aztán királlyá kent a Seregeknek
Ura Izráel s Judea felett,
számos asszonytól számos gyermeket
szerezvén örömödre, s győzedelmet
ellenségeiden, s olyan nevet,
mely fennmarad, bár napjaid betelnek.
De te Uriást mégis megöletted,
ki – mint te hajdan – érted vérezett.
S akkor a zord éjben, királyi lantos,
így kellett volna esengned Uradhoz:
– Ó, végül mért kell elkövetni a
bűnt, amit kezdetben egész szivével
utált s került az ember? Ó, miért kell
Dávidnak is Saullá változnia?
Hubay Miklós: Színház a cethal hátán
(részlet)
DÁVID KIRÁLY ÉS A MENNYEI ELLENKÓRUS
Mutat az Isten azért minekünk olly nagy kincses várost,
Hol meg kell telned és nem kívánhadd az aranyt és garast;
Nem kell ott ezüst, gyöngy és drága kő, jobbat annál találsz.
Árnyék ez világ, hamar elmúlik, miképpen az virág,
De az Uristen él mindörökké, te ő véle maradj
Vaj! mely szép lakóhelye ő néki ott fenn az mennyország!
Benedetto Antelami: Dávid király
(szobor)
Jan Blaha: Dávid
(festmény)

Somlyó György: Az elvitathatatlan hely
(részlet)

Az Ótestamentumban, igaz, nagymértékben szerepelnek költőinek tekinthető művek, s az Újban is mi másnak nevezhetők az olyanok, mint a Jelenések? De az ezekben elbeszélt történeteknek az író-hősei a próféták. Költő csak egyetlen akad köztük, igaz, meghatározó alakként, úgyis, mint Júda alapítója, úgyis, mint felbomlásának őse, Jézus genealógiájának kezdőpontja. Csakhogy Dávid király története mégsem egy költő története, hanem egy államépítő királyé, akinek örökbecsű „versei”, a Zsoltárok ennek a politikai tevékenységnek a függvényei, ha nem is mondhatjuk, hogy „melléktermékei”. Hogy paradoxonnal próbáljuk megközelíteni Orpheusz (vagy Arión stb.) és Dávid király alakjának szemiotikai különbségét: Dávid királyról csak a „műveiből” tudjuk, hogy költő (is), nem az életéből, Orpheusznak (stb.) viszont egyetlen „művét” sem ismerjük, nem is ismerhetjük; nekik a sorsuk a művük, „művük” a költői lét (s ezáltal az individuális emberi lét) konnotációja. Ilyen a költő. Vagyis ilyen az ember mint költő, a költő mint ember, matematikai behelyettesítéssel: az ember mint ember, önmagára redukálva.

Csorba Győző: Dávid és Abiság
Teszek-veszek szolgálok körülötte
érzem gyakran hogy el-elnézeget
s mikor néha közelébe kerülök
csuklómat tenyeremet szorongatja
hideg hal-béka-test nyál-csiga-test
Nagy királynak hallottam és valóban
hadak mozdulnak meg ha egyet int
Nos hát miattam nagy király lehet
de én koldusnak látom a szemét
garast-könyörgőnek mikor tüzes
testemhez bújik hal-béka-csiga
vagy meg-megmarkol kétségbeesetten
s nem tudok másképp rátekinteni
mint ő szokott azokra akiket
kegy-kuncsorogni olykor-olykor
színe elé bocsátanak
Rákos Sándor: Dávid sírása
(részlet)
Most már tudom, csalfa ringyó eged,
festett és ki mindre egyként kacsint.
S kegyetlen vén vagy magad is Uram:
– mi van a fiammal, hova tetted?
Te mögöttünk szünetlen lesben állsz,
pórázodon a véreb-Sors liheg:
ó, nem az atyák vétkét bünteted,
de megirigyelt atyát a fiúval.
Ahogy feketén e tárt sírhoz lépek,
a fürtök titkát ím felismerem.
– Édes, lázadó fiam Absolon,
bár én haltam volna meg helyetted!
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal