JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 13.Névnap: Ida
    
 
Hónapok
 
Szent Bertalan (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Szent Bertalan (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
A bőrtelen

A Szűz első dekádja az apostoli tizenkettő közül Bertalannak jutott (aug. 24.). Az Újszövetség alig mond róla valamit, azt a keveset is homály borítja. Még a nevében sem lehetünk biztosak. Az apostolnévsorok e néven említik Fülöp oldalán, de János evangéliumában Fülöp mellett Nathanaél szerepel. A hivatalos Szentírás-magyarázat szerint Nathanaél az apostol személyneve volt, a Bertalan pedig, arámi-görög keveréknyelven Bar Tholomaiosz, azt jelentette, hogy „Ptolemaiosz fia”.

(…)

Apokrif iratok és az Arany Legenda tudósítása szerint Bertalan előbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. A legenda elbeszéli, hogyan győzedelmeskedett a maga gyógyító tudományával egy pogány bálvány felett. (A bálvány történetesen a Berytus névre hallgatott – az ókori Berytus, ma Beirut nevű város után –, s a név emlékeztet Bertalanéra, talán célzásképpen pogány múltjára.) Az apostolt általában ördögűzőként tartják számon. Örményországban halt mártírhalált. Asztragész király (görög „Csupacsillag”) előbb megvesszőztette, aztán megnyúzatta, majd keresztre feszíttette, végül lefejeztette. Ismertetőjele a szőlőmetsző késre emlékeztető nyúzókés.Szent Bertalan apostol

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

A Bertalan (Bartholomaeus) név jelentése: ‚a vizeket fenn tartónak fia’ vagy ‚a magát fenn tartónak fia’, ugyanis a bar, azaz ‚fiú’ és a tholos, azaz ‚csúcs’ és a moys, azaz ‚víz,’ szavakból ered. Innen a Bertalan annyi, mint ‚a vizet fenn tartónak’, azaz ‚Istennek fia’, azé, aki a tanítók értelmét fölemeli, hogy a tanítások vizeit hullassák alá. Szír, nem pedig héber név. Először is háromféle „fenn tartást” kell megjegyeznünk. Fenn tartatott, azaz fölemeltetett a világ szeretete fölé; fenn tartatott, azaz a mennyei szeretet magához vonzotta; fenn tartatott, azaz mindenestül Isten kegyelmére és segítségére támaszkodott, hogy ne saját érdemeitől, hanem Isten segedelmétől függjön egész élete. Másodszor meg kell jegyeznünk bölcsességének mélységét. Bölcsességének mélységéről mondja Dionysius a Misztikus teológiában: „Szent Bertalan azt mondja, hogy a teológia nagy dolog, de ugyanakkor semmiség is; és az evangélium széles és nagy, ugyanakkor szűkre szabott is.” Dionysius értelmezése szerint Bertalan azt akarja ezzel megmutatni, hogy az egyik meggondolással mindent állítani lehet Istenről, ugyanezt egy másik meggondolással még teljesebben tagadni is lehet.

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Bertalan apostol, az igaz izraelita, akit az Úr a fügefa alatt látott (János 1,47). A hagyomány szerint elevenen megnyúzva szenvedett vértanúhalált (Marsyas christianus). Ez a mozzanat magyarázza, hogy a régi céhvilágban a szegedi szűcsök védőszentjüknek választották. Ő volt a patrónusa a bőrrel dolgozó jászberényi csizmadiacéhnek is.

Bertalan vértanúságára utal az a jellemző pécsi monda is, amely a városhoz tartozó gyükési szőlők között emelkedő barokk Bertalan-kápolnához fűződik. Az itt buzgólkodó remeték a török elől a Mecsek erdőségeibe menekültek. Bertalan barát azonban a helyén maradt, és a kápolna kincseit egy közeli barlangba rejtette el. A törökök követelték rajta a kincseket. Ő azonban a rettenetes kínzások ellenére sem árulta el, hol vannak. Lekísérték a hegyről és egy présház mellett elevenen megnyúzták, bőrét karjára vetették, és most már megengedték neki, hogy visszamenjen a kápolnához. Amikor azonban odaért, összeesett és meghalt. A törökök ezeknek láttára annyira megrémültek, hogy még a tájára sem mertek menni többé a kápolnának. Világos, hogy a monda képződését az apostol kápolnabeli képe ihlette és adott neki sajátos pécsi színezetet.

Szent Bertalan apostolról
(részlet)
A' Szent Bertalan Apostolnak napját,
Szentellye a' nép, s' ne üzze múnkáját:
Hogy a' Christusnak visellye példáját,
Könnyü igáját.
Ez az Istennek Szentséges igéjét,
Pogányság között hirdeté erejét:
Es az ördögnek sok incselkedését,
meg-gyözé mérgét.
Pogányság közzül sokat meg-térite,
Bálványozásnak sok helyt véget vete:
Sok szép Templomot igen éppittete,
Christus nevére.
De Sancto Bartholomeo XXIV avgvsti
(részlet)
Szent és hátalmas igazság Istene
Tudatlanoknak ky vágy bölczessége,
örök életnek drága szép gyümölcze,
Lelkünk üdvössége.
Alazátossán te néked könyörgünk,
Gyarlo fiaid, szerelmes Istenünk,
Nyávalainkban légy kegyes biztatonk,
Es erös oltalmunk.
Mert te vágy Jesus életnek kut feie,
Gyarloságinknak te nagy erössége,
Czendes türésnek vagy igaz mestere,
Lelkünknek iegyese.
Szent Bertalan - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza
            Dénes István)

Szent Bertalan - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

XXIV. avg. Szent Bertalanról
SZent Apostolnak ünnepe napját, illik hogy tisztellyük;
Hitünk istápját méltán énekellyük.
Szent Bertalanban szép példát lelünk, kiböl tanúlhassunk;
Iésusért türnünk hogy minkis tudhassunk.
Mert Szent Bertalant merön meg-nyùzák, alsó Indiában;
Még-is nem hozák, hitlenség torkában.
Az mi börünket minkis nyúzhattyuk, Iesus szerelméért;
Há távoztattyuk szivünktöl gonosz vért.
Adgy Szent Bertalan, téged követvén, börünket ne szánnyuk:
Jesusért türvén testben, meg-nem bánnyuk.
Dicsöség légyen Szent Háromságnak, Mindenkoron: Amen.
Szent Bertalannak ez dicsíret légyen.

Csorba János: Birtalan napja
(részlet)

Elsőbbnek fogadalmat tettek, hogy e nehéz, gyászos események emlékét – mely mint ítélet, úgy pusztított – megőrzik, és Birtalan [Szent Bertalan] napján háromszori, bűnbánó istentiszteletet szentelnek Istennek, bűnbocsánatért. És hogy Istennek tették, vagy talán ha földi halandó embernek is, nem tudom. De Szék község a fogadalom szavát két és félszáz éven át fiúról fiúra, a mai napig megtartotta!

Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas
(részlet)
Gallia

Wram Isten hiszem hatalmadba vólt ez világnak minden menyköve, miért nem vesztetted el egy szempillantásban ez fertelmes nemzetséget? önnön mágok közzül nagy– sokan annìra furdaltattanak lelkek ismeretitül ez rettenetes czelekedetek miat, hogy egy Papinius nevö fö nevezetes ember (252) szent Berthalom napia felöl, az mely nap ez dühösségh el inditatot volt, mely nap czak szinten az egy Paris varosaban tiz ezeren öletettenek megh, ily verseket irot.

Excidat illa dies aevo, ne postera credant
Secula, nos certe taceamus et obruta multa
Nocte tegi propriae patiamur crimina gentis

Talam kérded miért öletettenek ezek meg? Czak azért hogy mind mennyen és földön czak egy Vrat ismertenek: Azért hogy az Romai Papat földi Istennek lenni nem mondhattak lelkek ismereti ellen: azért hogy balvant nem imáttak: azért hogy lelkek idvösségének otalmazásat és meg adásat czak az örök idvözitötöl vartak: azért hogy minden tehetségeckel azon voltanak hogy az Isten népe közöt ne legyen Bordely ház : azért hog azt vallottak hogy hamissan meg eskünni karhozatos vétek: azért hogy az meg holt embereknek /de ha embereke volna, dé gyakorta ökröké, (253) lovaké, malatzoké, ebeké/ czontyokat térd haytással és czokolással nem tiztelték: azért hogy lelkek idvösségek felöl nem akartak ketségesse lenni, azért hogy nem hittek hogy az Christus verével meg valtatot és az örök életre el keszitetet ember, elöször az pokolnak leg föbbik részében az purgatoriumban az ördögök kezébe mennyek halála utan: azért hogy utálatos dolognak kialtottak lenni az Papoknak hazasságh kivül valo latorságokat, az baratoknak és az Apatzaknak tiztatalanságokat: azért hogy ne[m] kedvelték amaz ördöngösségheket, mely által az füz fa birkeböl, nìrfábol, sodorbol, szent Ianos füvéböl, mentabol és egyéb Istennek tizta teremptet allattyábol ördögeket kergették ki: azért hogy ném tetzet az porra löt szenteknek segitségre valo hivása. Ily okok alat öletettenek meg, itéld megh azok szegények érdemletteké az halalt: avagy az gilkosok az  örök poklot.

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal