JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 18.Névnap: Andrea, Ilma
    
 
Hónapok
 
Pázmány Péter szobra - Budapest, Horváth Mihály tér (Fotó: Legeza Dénes István)

Pázmány Péter szobra - Budapest, Horváth Mihály tér (Fotó: Legeza Dénes István)

PÁZMÁNY PÉTER ([Nagy] Várad, 1570. október 4. – Pozsony, 1637. március 19.): író, esztergomi érsek.

Református nemesi család fia. 1593–97-ben a Collegio Romano teológusnövendéke. 1597–1600-ban Grazban filozófiát tanított, 5 latin nyelvű disszertációs tézisfüzetet állított össze. 1600. október 15-én Vágsellyére, 1601 februárjában Kassára küldték magyar gyóntatónak. 1602 nyarán Magyari Istvánnak Az országokban való sok romlásoknak okairól című könyvére írt Feleletével (Nagyszombat, 1603) megnyitotta hitvitáinak sorát. Grazban tanított, itt írta Imádságos könyvét (1606). Népszerűségét mutatja, hogy a szerző életében további három kiadása jelent meg. Teológiai doktor lett, majd 1607 novemberében végleg visszatért Magyarországra, s Forgách Ferenc érsek mellett a kibontakozó ellenreformáció irányítója lett. 1608-ban a pozsonyi országgyűlésen tiltakozott a jezsuiták száműzetését kimondó határozat ellen. Hitvitáinak tanulságait leszűrve Pázmány Péter összeállította fő művét, a katolikus hitvédelem hatalmas szintézisét, az Isteni igazságra vezérlő Kalauzt (Pozsony, 1613). Ezt követő polemikus írásai a Kalauz tételeit védik. Rómában tisztázta magát állítólagos szabados életmódjának és protestáns kapcsolatainak vádja alól. A pápa föloldotta jezsuita fogadalma alól, s turóci préposttá, 1616-ban esztergomi érsekké nevezték ki. Ezzel az ország főkancellárjává is vált, s a királyi tanácsban jelentős szerephez jutott. II. Ferdinánd magyar királlyá választása mellett érvelt, s 1618. július 1-jén ő koronázta meg. 1623-ban Bécsben magyar papnevelő szemináriumot alapított (Pázmáneum). Lefordította Kempis Tamás Imitatio Christi című művét (Kempis Tamásnak Krisztus követésérül négy könyvei, Bécs, 1624). 1635-ben Nagyszombatban egyetemet alapított, egyelőre csak teológiai karral, vezetését jezsuitákra bízta. Megjelent kb. száz prédikációját tartalmazó gyűjteménye (Pozsony, 1636), 40 évi hitszónoki tevékenységének eredménye. Végakarata szerint Pozsonyban a Szent Márton székesegyház kriptájába temették el.

Írói munkásságát elsősorban gyakorlati célok irányították. Vitairatait erős logika, tömörség, a bonyolult jelenségek áttekinthetővé, az elvont fogalmak szemléletessé tétele, a különféle hangnemek alkalmazása jellemzi a pátosztól az iróniáig, a nyersességtől a líraiságig. Kalauza a felekezeti polémiák valamennyi vitás kérdésére igyekszik választ adni.

Irodalmi szempontból prédikációgyűjteménye a legjelentékenyebb. Mind beszédei, mind egyházszervezői és egyházpolitikai tevékenysége segítették a rekatolizációt. Művei a magyar nyelv végleges diadalát jelentik az egyházi prózában; számos elvont fogalmat ő fejezett ki először magyarul.

Pázmány Péter képmása
(festmény)
Pázmány Péter arcképe
(festmény)
Simon M. Veronika: Pázmány Péter
(festmény)
Juhász Gyula: A magyar költészet epigrammokban
(részlet)
Pázmány
Az Isten igéjét harsogta bátran
A legkomorabb magyar éjszakában,
Fáklyája, mint az egek lángja, fénylett
És szava kenet volt bár, mégis élet.

Pázmány Péter: Miben egyezünk mindnyájan a hit dolgaiban?
(részlet)

Négy dologban egyezünk mindnyájan, akik keresztyén nevet viselünk.

Először abban, hogy a hit csak egyedül az Istennek szaván és bizonyságtételén fondáltatik, úgy, hogy csak azt kell igaz keresztyén hittel vallani, amit az Isten az ő igéi által megjelentetett. Mert nemrégen megmutatám, hogy valamit keresztyén hittel hiszünk, azt egyedül csak az Istennek szaváért és bizonyságtételéért hisszük, és nem az emberek szaváért.

Pázmány Péter: A bűnnek rútságárúl és veszedelmérűl
(részlet)

Arra jutott a mi gyermeki esztelenségünk, hogy a bűnt gonosznak sem ítíljük; hanem mint választott jót, kedveljük: vagy ha gonosznak ismérjük is, álmosok és restek vagyunk annak távoztatásában; kedvetlenek és késedelmesek orvoslásában. Hanem olyanok vagyunk mindnyájan, mint vagy Ádám, ki mikor vétkezett, nem siratta bűne gonoszságát, hanem maga mezítelenségétűl rettegett: vagy Káin, ki nem törődött azon, hogy Istent megbántotta, hanem hogy megöli őtet, aki találja: vagy Saul; ki nem azt siratta, hogy vétkezett, hanem hogy országátúl megfosztatik. Mi is, nem a bűnök rútságátúl iszonyodunk, hanem annak vereségitűl rettegünk.

Kicsoda közülünk, aki oly iszonyodva retteg a bűntűl, mint a betegségtűl, haláltúl? Aki úgy serénykedik, és nyughatatlan gondolkodásival álmát szakasztja a bűnök távoztatásában, mint a gazdagság– és tisztség vadászásában? Aki úgy megijed és elhűl félelmében, mikor bűnbe esik, mint megrémül, ha kincsét ellopják, házát felgyújtják, hírét, nevét meggyalázzák? Bezzeg ezek távoztatása felébreszt álmunkból, és minden fáradságra, költségre serkeget; de a bűnök távoztatásáért vagy lemosásáért kicsoda vállal ennyi fáradságot? Gyermekek vagyunk a jónak és gonosznak ítíletiben.

Pázmány utolsó imája
(részlet)

Oh áldott Szűz! Oh főpapi fejedelemnek Virágzó Vesszeje! Oh szentséges Lajtorja, melyen nem az angyalok, hanem az Isten Fia szállott hozzánk! Oh mennyei Aquae ductus, áldomások csatornája és folyóvize! Oh bűnök lángjátul nem perzseltetett Rózsa! Oh Testamentom Szekrénye, melyben nem kő és vessző vagy manna, hanem mennyei tárház kincse vagyon! Te előtted földre borúlok, és nemcsak prédikállásimban felvállalt fáradságimat te kezed által Istenemnek nyújtom, hanem elsőben bűnös fejemnek, azután ennek a te országodnak te általad irgalmat kérek.

Pázmány Péter: Irodalmi arcképcsarnok/ A barokk kor irodalma
Hiller István: Pennával kellene hadakoznod
(tanulmány)
Pázmány Péter: Litánia
Boldogságos Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szent szüzeknek Szüze,
Krisztusnak szent Anyja,
Irgalmasságnak Anyja,
Isteni malasztnak Anyja,
Tisztaságnak Anyja,
Szeplőtelen szűz Anya,
Makula nélkül való Anya,
Minden szerelemre méltó Anya,
Csudálatos Anya,
Teremtőnknek Anyja,
Megváltónknak Anyja,
Nagy okosságú Szűz,
Tisztelendő szent Szűz,
Dicséretes szent Szűz,
Hatalmas szent Szűz,
Kegyes és irgalmas Szűz,
Igazságnak tüköre,
Bölcsességnek királyszéki,
Mi vigasságunknak oka,
Lelki edény,
Tisztességes edény,
Ájtatosságnak méltó edénye,
Elrejtett titkos értelmű rózsa,
Dávid királynak tornya,
Elefántfogból csinált szép torony,
Aranyból épített szép ház,
Békességszerzésnek szekrénye,
Mennyországnak ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegeknek egészsége,
Bűnösöknek oltalmazója,
Nyavalyások vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Angyalok királyné asszonya,
Pátriárkák királyné asszonya,
Próféták királyné asszonya,
Apostolok királyné asszonya,
Mártírok királyné asszonya,
Vallástevők királyné asszonya,
Szüzeknek királyné asszonya.
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal