JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. május 23.Névnap: Dezső
    
 
Hónapok
 
Kun Fruzsina: Nagyboldogasszony

Kun Fruzsina: Nagyboldogasszony

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
Nagyboldogasszony

Augusztus 15-e Mária mennybevitele, magyar nevén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja (vö. Kisasszony napjával), egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe (ez utóbbit Magyarok Nagyasszonya néven az 1896. évi millennium óta október 8-án külön ünnepként üli meg a katolikus magyarság). Ezért, meg azért is, mert az ünnep nyolcadába Szent István napja is beleesik – nem beszélve arról, hogy az aratás után végre a falusi nép szusszanhatott egyet –, ez volt a magyar egyházi év egyik nagy ünnepi időszaka.

A krónikus hagyomány Szent Gellért püspök érdemének tudja be, hogy Jézus anyja magyar földön a „Boldogasszony” nevet kapta. A kutatók többsége megegyezik abban, hogy a velencei Gellért képviselte idegen egyház az ősvallásunk istenasszonya iránti hódolatot aknázta ki ezzel a gesztussal a keresztény eszmék gyorsabb elfogadtatása érdekében. Azt azonban, hogy első királyunk ajánlotta volna országát az égi királynő oltalmába, amint az a köztudatban él, nem tarthatjuk elfogadhatónak. István, aki a pápától kapott koronát, Szent Péter kegyelmébe ajánlotta Magyarországot. Amikor azonban a pápák erre való hivatkozással akarták érvényesíteni hűbérúri jogaikat István utódaival szemben, azok igazítottak valamelyest a tényeken. Úgy íratták újra az államalapító legendáit, mintha nem Péternek, hanem Máriának ajánlotta volna fel az országot. Az Árpád-korban mindenesetre Szűz Mária lett a magyarok legfőbb oltalma, a koronázó templomok, főpapi székesegyházak, számtalan monostor, búcsújáró hely és kisebb templom az ő égisze alatt állottak.

Nagyboldogasszony – Boldogságos Szűz Mária mennybevétele
Nagyboldogasszony –Szűz Mária mennybevétele
(leírás)

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Az ünnepet Székesfehérvárott első szent királyunk is megüli. Egyik alkalommal a Napbaöltözött Asszony nagy jeléről Gellért beszélt István és udvara előtt. Az Érdy-kódex nyilván hazai hagyomány nyomán írja, hogy Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szüz Máriát ez Magyarországban Bódogasszonynak, avagy ez világnak Nagyasszonyának hívnák. Szent István királ es ez szegény országot Bódogasszony országának nevezé.

Az Árpád-ház, Árpád megkeresztelkedett hada, nemzetsége így Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta magát. Az országot, vagyis önnön uraságát, uralmát és a királyságot a Szűzanya szimbolikus tulajdonának, Mária örökségének érezte, vallotta. E választásba még nyilván a pogány Boldogasszony-tisztelet, archaikus Emese-hagyomány is közrejátszott: Mária az Árpádoknak mennyei édesanyja és oltalmazó királynéja.

Már Árpád fehéregyházi sírja fölé is a Nagyboldogasszony tiszteletére emeltek templomot, de az ő patrociniuma alatt állott a székesfehérvári bazilika, királyaink koronázó és temetkező helye, továbbá az esztergomi bazilika, a kalocsai érseki, váci, győri püspöki székesegyház: a szent király alapításai.

Correggio: Mária mennybevitele
(freskó)
Kupelwieser, Leopold: Mária mennybevitele
(festmény)
Iványi Grünwald Béla: Áhitat – Ave Maria
(festmény)
Boldogasszony anyánk…
(részlet)
Boldogasszony Anyánk, régi nagy patrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólamlik hazánk:
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.
Oh Atyaistennek kedves szép leánya,
Krisztusnak szent anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.
Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Tégy méltóvá bennünk régi grátiákra.
Magyarországrul, Pannóniárul,
Ne feledkezzél el árva magyarokrul.


Mátyás- (Nagyboldogasszony) templom - Budapest (Fotó: Vimola
                    Ágnes)

Mátyás- (Nagyboldogasszony) templom - Budapest
(Fotó: Vimola Ágnes)

Mennyországnak királynéja…
Mennyországnak királynéja,
irgalmasságnak szent anyja.
Tengernek ezer csillaga,
üdvözlégy szép szűz Mária.
Légy segítője népednek,
az elveszett bűnösöknek.
Kísérője istenednek,
anyja lettél teremtődnek.
Halleluja
Ó, kegyes Szűz Mária
(részlet)
Ó, kegyes Szűz Mária!
Te vagy szép tiszta rózsa.
Mennyeknek dicsősége,
Szenteknek nagy öröme.
Halálod mikort közelejtvén
Fiad, Jézus úgy szerete,
Hogy halálodra léjöve
Angyeloknak, mártíroknak
Pátriárkáknak
Mind az szenteknél felette
Magasztatál,
Oly örvendetes az te szent fiad
Mind örökkön örökké.
 
Amen
 
Pázmány Péter: Litánia
(részlet)
Boldogságos Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szent szüzeknek Szüze,
Krisztusnak szent Anyja,
Irgalmasságnak Anyja,
Isteni malasztnak Anyja,
Tisztaságnak Anyja,
Szeplőtelen szűz Anya,
Makula nélkül való Anya,
Minden szerelemre méltó Anya,
Csudálatos Anya,
Teremtőnknek Anyja,
Megváltónknak Anyja,
Nagy okosságú Szűz,
Tisztelendő szent Szűz,
Dicséretes szent Szűz,
Hatalmas szent Szűz,
Kegyes és irgalmas Szűz,
Igazságnak tüköre,
Bölcsességnek királyszéki,
Mi vigasságunknak oka,
Weöres Sándor: Hetedik szimfónia – Mária mennybemenetele
(részlet)
Mária
Magasztalom őt, aki méhemben fogant
és felemelte holdsarlóm az égre
és csillagfüzért illesztett homlokomra
és az égi tej ösvényén viteti leplem
és az édesség viharával fúvatja fátylam
és eleven tüzekkel röpíti diadalszekerem
és seregekkel népesíti győzelmi utam
és örök dal tornyait építi köröttem,
így kivánja; meg nem fejthetik
a léptem redői alatt forgó
tüzes hadak, homályos nemzedékek.
Kezdettől apám, s én szültem őt,
aki az óriás ürességen által
a csend szikrázó kristálya fölé
a teremtmények sodrából fölmeredve
háromfejü oszlopként magasúl
és villámló tetőként beborít
a hármas homlok glóriája.
[Szentséges Szűz Mária…]
Katolikus népének
Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál.
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szüzek virágja.
Könyörögj érettünk, istennek anyja.
Ó mely ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója.
Lészped, Moldva
Énekelte: Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona
Ave maris stella
(részlet)
Tengernek Csillaga,
Isten édes Anyja,
Ave makulátlan
Mennyei szép Porta!
Gábriel arkangyal
Avéval köszöntött:
Légy Te nékünk béke,
Éva helyett áve.


Házi áldás (A Magyar szentek I. c. diafilm részlete)

Házi áldás (A Magyar szentek I. c. diafilm részlete)

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
(részlet)
Pars prima
3.
Musa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul
Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul,
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul,
Van kötve koronád holdbol és szép napbul;
4.
Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
Az ki örökkén volt, s imádod fiadat
Ugy, mint Istenedet és nagy monárchádat:
Szentséges királyné! hivom irgalmadat.
5.
Adj pennámnak erőt, ugy irhassak mint volt,
Arrol, ki fiad szent nevéjért bátran holt,
Megvetvén világot, kiben sok java volt,
Kiért és szent lelke, ha teste meg is holt.
6.
Engedd meg, hogy  neve, mely mast is köztünk él,
Bűvöljön jó hire, valahól nap jár-kél,
Lássák pogány ebek: az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.

Felvitetett mennyországba
Tihanyi-kódex

Érvén az apostolok az Josafátnak völgyére, találának ott egy koporsót, Urunk Krisztusnak koporsójához hasonlatost, melybe Asszonyunknak testét nagy tisztösséggel helhözteték, holott Úrnak parancsolatja szerént harmad napig isteni dicséretbe megmaradának. Íme kedég harmad napra az koporsót nagy fényös köd környülvevé és angyali énöklésök hallattatának és édös illat érözteték. És íme Urunk Jézus leszállván angyaloknak sokságával, az apostoloknak köszöne, mondván: Békesség tinéktök! Kik térdökre esvén felelének: Dicsőség néköd, Uram, ki csak tétesz nagy csodákat. Mondá esmét nékik Urunk: Mi láttatik tinéktök, hogy minemő tisztösségöt tegyek esmét az én szent Anyámnak? Kinek ők felelének: Uram, igaznak láttatik te szolgáidnak, hogy miképpen te az halált meggyőzvén országlasz örökre, ezönképpen Anyádnak szent testét feltámasztván mennyországba helhöztessed az te jobbodra. Íme kedég legottan Asszonyunknak lelke jelön láttaték lenni, tehát Urunk szóla, mondván: Kelj fel, jövel, én szeretőm, dicsőségnek hajloka, életnek édene, szép vagy, én jegyösöm, és szeplő nincsen tebenned, miképpen azért bínt nem vallál, ezönképpen rothadatosságot sem vall az te testöd. És íme legottan Asszonyunknak lelke járula szent testéhöz, és az koporsóból kijöve megdicsőült testbe. Az apostolok azért felnyitván az koporsót, iresön találták, csak találák benne az gyászruhát és az gyócsot, kibe Asszonyunknak testét takarták vala. Azért az apostolok megapolgatván az koporsót és Urat dicsérvén, térének Jeruzsálembe, hirdetvén ezt, hogy Asszonyunk testbe és lélökbe felvétetött mennyországba.

Padányi Bíró Márton: Mária halála
(részlet)

Úr Jézus Krisztus! Ímé a te szűz szent Anyád néked tiszta szűz vérébül emberi testet adott: méhébe fogadott, ott kilenc holnapokig hordozott, világra szült, szülvén pólyába takargatott, szent emlőivel szoptatott, tejével táplált, szentséges ölében és karjain hordozott, kézi munkájával nevelt és ruházott, egyszóval mint egyetlen egy fiát mindenekben és mindenkor anyai kegyességgel és szeretettel ápolgatott. Sok szép anyai jótétemények és kegyességek ezek! Ide járul az is, hogy ímé ez a te édes jó Anyád már hatvanhárom esztendős, megélemedett teljes idejű, testi ereje megfogyatkozott, már a halálnak hideg verítéke, hideg, sanyarú tele környékezi; bágyadtsága pedig, és erőtlensége miatt nem mehet, és a mennyei dicsőségnek meleg tartományába maga erejével nem repülhet; oh áldott szerelmetes anyaszerető, és -tisztelő jó Fiú! szállj le azért mennyei dicsőségednek királyi székébül, fészkébül, és mindenható isteni erődnek szárnyaira, karjaira vedd föl, vidd föl, segéld meg a téged régenten karjain hordozó édes jó Anyádat, és ne szenvedd, hogy elsenyvedjen, elrothadjon az a szent test, melybül néked emberi test formáltatott. Ne engedd, hogy a te szent Anyádnak teste itt a földön maradjon, elrothadjon avagy rothadást szenvedjen. Oh áldott szűz Anyának Isten Fia! Oh isteni Fiúnak áldott szűz Anyja, Jézus Mária! Úgy is lött, ájtatos keresztény lelkek, mert amint Szent Gergellyel Damascenus, Niceforus, Athanasius, Andreas Cretensis, Sophronius és több szentatyák írják, midőn már ez az áldott Szűzanya utolsó órájához, halálához közelített volna, az egész világra elszélyedett tizenkét apostolok isteni sugárlásbul megintetvén, mindnyájan oda, Jeruzsálem várasába, ahol a Szűzanya haldoklik vala, öszvegyülekeztek, ottan isteni dicsíretekben és szent éneklésekben foglalatoskodtak, a Szűzanyátul szentséges kezének fölemelésével áldást vettek, és így ez a Szűzanya nagy lelki gyönyörűségekkel bővelkedvén, szép csendessen, mintha csak elaludna, áldott testébül kiadta szent lelkét.

Csete István: „Békével nyúgodjál!”
(részlet)

Békével nyúgodjál, oh szerelmes Szűz, életed hatvanhárom esztendeje után! Hunyd bé angyali szemeidet, kikkel Fiadnak mennybemenetele után nem volt mit kévánnod e világ jovaiból, mert a te társalkodásod eleitől fogva mennyekben vala. Soha rothadást ne lásson az a test, melyben az Isten feküdt; azok a kezek és emlők, akik táplálták a világ Üdvözítőjét, a választottak gabonáját, ki minket az oltáriszentségben e napiglan táplál. Nyugodjatok meg, szentséges lábak, kikkel a régi kígyónak feje meg van rontatva, kik az Isten hajlékát hordoztátok, akikhez borul ma az egész Anyaszentegyház, és az Istent dicséri, ki tebenned kezdett drágalátos munkáit ma boldog elaluvással és a következendő dücsőséggel megkoronázta.

Pázmány Péter: Fohászkodás a hazáért

Oh áldott Szűz! Oh Magyarországnak kegyes Asszonya! Tekints a mi sok fogyatkozásinkra: szánd meg a mi romlásinkat. Csaknem megholt, akit te szerettél; csaknem elfogyott a te országod, nemes Asszonyunk. Azért állj elő a te szent Fiadnál. Mondd azt néki: Fiam, az én országomban megfogyatkozott az igaz hit; nincs igazság; nincs isteni félelem; nincs aitatosság benne. Vízzé vált az ő bora; nagyrészből tévelygésre fordult igaz vallása; elpusztult szentegyháza; megromlott ereje; pogány rabságára adatott szabadsága. Elhiggyed, édes hazám, Magyarország, ha a Boldogasszony tanácsát követed, és magadat megeszmélvén, abban eljársz, amit az ő szent Fia parancsol, foganatja lészen a Szűz könyörgésének.

Vásárhelyi András éneke
(részlet)
Angyeloknak nagyságos asszonya,
Úr Jézusnak boldogságus anyja;
Mennyországnak szépséges ajtója,
Paradicsomnak vagy széles kapuja!
Néked szólonk, szízeknek virága,
Mend szenteknek oly nagy vigassága,
Angyeloknak ő nagy tisztasága,
Pátriárkáknak ő nagy dicsősége.
Dicsekedjél angyeli székedben,
Szerafinnak szent szeretetiben,
Kerubinnak nagy bölcsességében,
Székeseknek bölcs ítéletiben.
Reád néznek szenteknek szemei,
És véneknek keserves szívei,
És árváknak nyomorólt ihai,
Bűnösöknek óhajtó lelkei.
[ADgyunk hálát a' Szent Háromságnak, mert a' Paradicsomnak…]
(részlet)
Minden Szüzeket fellyül-haladál, MARIA tisztasággal,
Csak egyedül vagy te, kit meg-környékezett Isten olly Malasztyával,
Kihez Fiad-által mi bünös emberek sietünk bátorsággal.
A' Menyországra, azon bóldogságra Mennyei dicsösségre,
Kiben fel-vitettél; tisztíts útat nékünk, a' Mennyei felségre:
Hogy mi-is te-néked, méltó dicsiretet adgyunk tisztességedre.
Hogy meg-láthassuk az irgalmas IESUS-t, te méhednek gyümölcsét,
Es hogy el-vehessük az örök-életnek ama' gyönyörüségét;
Artatlan Báránnak, Szentséges Vérének bóldogságos örömét.
Örvendesz már mind örökké a' Mennyei felségben,
Fényes Menyországban; a' Szent Háromságnak bóldog isméretiben:
Bünös emberek-ért imádgy Istent értünk, az örök dicsösségben.
De assumptione BMV.
(részlet)
Hatuan felett harmat hogy elteolteott uolna,
Enny eztendekeot mikoron eltuo lna,
Pallya futasanak uegit erte uolna,
May nap szent fia mennyben uitte uala.
Angialokis mennyben keduesen fogadak,
Miltosagos uoltat eok igi tudakoszak,
Mikent lehessen ez, magokban azt mondgiak,
Dipsas pusztasagrol kiralynenkot hoztak.
Be uitetek ottan angiali karokban,
Keduesen angyalok be fogadak abban,
Negyuen napig uelek leon mulatozasban,
Az utan uitetek fel tizedik karban.
Szent Haromsagh szekin helyheztetek ottan,
Megh koronaztatek fiatol azonban,
Tizenket czillagu korona feyeben,
Feold -s- menny kiralyneia leon meltosagaban.
Nagy B. Aszonyról [SZÜZ MÁRIA, imágy értünk...]
(részlet)
Fölötted csak szent Háromság,
Alattad egész Angyalság:
Szüzességes Anyaságod,
Nem érdemlett rothatságot.
IEsussal örvendezz menyben;
Szóly mellettünk szükseginkben:
mint hogy már várt örömében,
Tested Lelked van, s' nagy fènyben.
Ének Nagyboldogasszony napjára
(részlet)
Nagy a mi Asszonyunk nemességgel,
Dicsőséges királyi felséggel,
Mindeneket felhalad szépséggel,
Mint nap, csillagokat fényességgel. – –
Vigadj azért, szép dicsőségesen,
Isten színe előtt nagy kedvesen,
És mireánk tekints kegyelmesen,
Kik kiáltunk hozzád keservesen.
Imádkozzál értünk Szülöttednek,
Nyerj kegyelmet tőle népeidnek,
Kik általad kegyelmet keresnek,
És előtte sírván esedeznek,
Ámen.
Nagy B. Aszonyról
(részlet)
Szentül èltél, bünt nem tettél;
Bóldog lettél, mesze lèptél,
Vezérely minket szüz MÀRIA.
Mint fényes nap, fel-támadtál;
Ezèr közzül választattál,
Szóly értünk bóldog Szüz MARIA.
Szent Fiadat szüzen szülted;
azért ma küldöt éretted,
Könyörögj értünk szüz MARIA.
Oh Angyalok vigassága;
Minden Szentek bóldogsága,
Vigasztaly minket szüz MARIA.
Officium Nagy Bóldog Aszszonyról
(részlet)
TEkéncs kérünk reánk, Mennyei szent Anyánk,
Kegyelmes szemeiddel!
Kik néked szólgálunk, és szivessen áldunk
Ellyünk segitségeddel.
Világ tömlecziben, e' gyarló életben
Téged óhajt én lelkem!
Várja kegyelmedet, hiv segedelmedet,
Minden helyen én szivem!
Mikor elmélkedem, s' nevedet emlitem
Isten Annya MARIA,
Akkor újúl szivem, s' kéri minden izem
Aldassál oh MARIA.
Nagy Bóldog Aszszonyròl
(részlet)
Angyali Seregek, Mennyei vitèzek,
Téged Aszszonyolnak:
Szentséges Proféták, régi Pátriárkák,
Tèged, oh Szent Szüz áldnak.
A' Szent Apostolok, s' dicsöült Mártirok,
Szüzek-is dicsirnek;
Itt-is ez Világon, s' minden Tartomànyon,
Szüz Anya, néked zengnek.
Tekéncs azért reánk, mennyei Szent Anyánk,
Kegyes szemeiddel!
Kik néked szólgálunk, ès szivessen áldunk,
Ellyünk segitségeddel.
Nagy B. Aszszonyròl [KEly fel már álmodból...]
(részlet)
Alattad van minden,
Fölötted csak Jsten,
Mint fényes nap, fel-támattàl;
Ezer közzül választattál.
Dicsird Jstent èrtünk,
Sziböl hózzád tértünk,
Dicsirtessék Szent Háromság,
kivel nöt-fel illy szép virág.
[VAlaszta az Isten magának hiveket…]
(részlet)
Mi-is kérünk téged, Christusnak Szent Annya,
Imádgy Istent értünk, hogy az ö Malasztya,
Oltalmazzon; mikor halálunk órája,
El-jö: hogy ne-essünk ördögnek torkába.
Utállyuk-meg mi-is undok büneinket,
Vessük hátra hamis cselekedetinket:
Vegyük Istenünktöl az örök-életet,
Kit, vég-nélkül az Ur mi-nékünk készitett.
Méltó dicsiretet hogy néki mondhassunk,
Szent Fiával eggyütt örökké áldhassuk,
Es a' Szent Lélekkel fel-magasztalhassuk;
örökkön örökké néki hálát adgyunk.


Fialowski Réka: Illusztráció az Ave Maris Stella című műhöz / gyermekrajz

Fialowski Réka: Illusztráció az Ave Maris Stella című műhöz / gyermekrajz

Ady Endre: A pócsi Mária
Mária a nagy, fehér jégtorony,
Mária a zászlóknak szent zászlója,
Mária a mennyei paripa,
Ha vágtatván visszaköszönök róla.
»Óh, Mária«, – hallga – giling-galang,
»Óh, Mária«, – és mégis ez a minden:
Ma érkeznek Pócsról a búcsúsok
S processziók én, rossz idegeimben.
Juhász Gyula: Nagyboldogasszony
Holdas, nyári éjszakában
Hűs mezők ölébe fekve,
Messze tájon álmodik most
Ferenc József regimentje.
Magyar fiúk édes álma:
Szép leányok, szabad rónák,
Míg fölöttük tiszta fényben
Tündököl a nagy mennyország.
S mintha ifjú homlokukra
Rózsa hullna, csillag szállna:
Őrködik az álmaikra
Magyarország Patrónája.
Zöldy Pál: Boldogasszony Anyánk
(tanulmány)
Mátyás-templom (Nagyboldogasszony), Budapest
Bicskei Zsolt: Boldogasszonyunk
(festmény)
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal