JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 21.Névnap: Konrád
    
 
Hónapok
 
De Origine (Sr Franciscanae 1587.)

De Origine (Sr Franciscanae 1587.)

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
„Isten szegénykéje”

A ferences, más néven minorita szerzetesrend alapítója, Assisi Szent Ferenc (1182 körül–1226., névünnepe október 4.) a kereszténységben a Giovanni nevet kapta. A Francesco („Francia”) ragadványnevet annak köszönhette, hogy édesanyja francia volt. E tiszta szívű szent megújította az egyház szellemét, eszméi új lendületet adtak a középkor misztikus romantikájának. Személye a földi javakról való lemondás, az egyszerűség és a szeretet jelképe lett. Képmásain az általa alapított rend barna vagy szürke, csuklyás csuháját viseli, amit a derekán csomózott kötél fog össze. A kötél 3 csomója a szegénységet, szüzességet és engedelmességet, a franciskánusok kötelmeit jelenti. E három szerzetesi erény gyakran feltűnik a ferences allegóriákban (pl. Szent Ferenc eljegyzi magát a Szegénység úrnőjével). Könnyen felismerhető a kezén, lábán és oldalán látható stigmákról, Krisztusnak szögek és lándzsa ütötte öt sebéről. A legenda szerint egy hatszárnyú, kitárt karú, szeráfi Krisztus jelent meg előtte, és a látomás sebeiből tűző sugarak jelölték meg életre szólóan a testét. Attribútumai: feszület (a stigmák miatt), liliom (a szűzi tisztaság jelképeként) és koponya, mely a földi lét hiábavalóságát jelenti.

Assisi Szent Ferenc
Képek Assisi Szent Ferenc életéről
(festmények)
Assisi Szent Ferenc - Budapest, Belvárosi Szent Mihály templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Assisi Szent Ferenc - Budapest, Belvárosi Szent Mihály templom (Fotó: Legeza Dénes István)

ASSISI
(gyűjtőoldal)

Assisi Szent Ferenc: Cantico di frate Sole
(részlet)
Felséges Úr, mindenható s jónak mindenek felett!
Tied a dicsőség, dicséret, áldás
és minden tisztelet!
Minden Téged illet, Felség, egyedül
s nincs ember, aki Téged méltón emleget.
Dicsérjen s áldjon, én Uram,
kezednek minden alkotása,
különösen bátyánk-urunk, a Nap,
ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása
felséges arcod képemása.

Szent Ferenc élete
Szent Ferenc templom, Assisi
(fotók)
A Ferences rend magyarországi honlapja
IV. Octob. Szent Ferenczröl
(részlet)
Csak az Istentöl félt, Szent Ferencz csak Istennek élt;
semminek mindent vélt, minden jót Istenben szemlélt.
Kedves Pátrónusunk, Minkis arra jussunk,
Hogy csak Istent féllyünk, szentül èllyünk.
Szent Ferencz, Lelkünknek nyerj bèkességet, s' földünknek.
Seraphicus Szent Ferencz confessorrol vitiorum scabie
(részlet)
MIdön e' gyarló Világot a' bün setétsége,
Temérdeken bé-fogta éppen szerén szerte:
Akkor jöve Szent Ferencz mínt Napnak szép fénye,
Hogy tündöklyék a' Szentség mindenek szivébe.
Eletének czéllya vólt Világ útálása,
Szegénség és tisztaság, s' bün siránkozása:
Hogy pokolnak kínnyait el-távoztathassa,
Es lehessen Christussal Mennyégben lakása.
Radnóti Miklós: Változó táj
(részlet)
Tócsába lép a szél
füttyent és tovafut,
hirtelen megfordul
s becsapja a kaput.
A tócsa laposan
pislant s a lusta fák
madaras szájukat
hirtelen kinyitják.
Összevissza zaj lesz,
még a lomb is mormog,
épülnek a porban
porból kicsi tornyok.
Megáll az úton a
mókusbarna barát
és fölötte barnán,
egy mókus pattan át.
Aztán figyelmesen
mi mozdult: megmered,
a táj nagy kalapként
hordozza az eget.


Velencei festő: Mária gyermekével, Assisi Szent Ferenccel és Szent Klárával
(festmény)
Lombard festő: Szent Ferenc extázisa
(festmény)
Molnár C. Pál: Szent Ferenc és a gubbioi farkas
(festmény)
Aba-Novák Vilmos: Szent Ferenc a madaraknak prédikál
(kép)

Szent Ferenc prédikál a madaraknak (Jókai-kódex 1430)
(részlet)

Ki madaraknak Szent Ferenc mondá: Igen tartoztok Istennek, én húgim, madarak. És tartozzatok mindenkoron utet dicsérni a szabadságért, kit vallotok mindenütt röpülést, kettős ruháért avagy hármazotért, Noénak bárkájában Istentul timagatoknak megtartásért, égnek életi nektek adásáért. Ti nem vettek, sem arattok, és Isten titeket eléltet, és ad folyóvizet és kútforrásokat innotok, fészekre hegyet és halmot. És mert sem fonni nem tudtok, sem szőni, de maga ad tinektek és ti fiaitoknak kellemetes öltözést. Azért igen szeret titeket Teremtő, ki tinektek ezenne jót adott. Azért óggyátok magatokot, én húgim, madaracskák, hogy ne legyetek hálátlanok, de mendenkoron kellemetest dicsérjétek Istent. Ez bódogságos atyának beszédire mend az madarak kezdék megnyitni orrokat, kiterjeszteni szárnyokot, kinyújtani nyakokot, és tisztesen fejeket lehajták földiglen. És ő éneklésekvel és mívelkedésekvel mutaták, hogy az beszéden, kiket szentatya mondott vala nekik, sok képpen örvendeznek vala. De szentatya azonképpen mikor ezeket őrizné, csodálatost örüle és csudálkodik vala madaraknak ezenne sokaságáról és őnekik különb-különb szépségéről és nyájas sokaságokról, és őket Teremtőnek dicséretire édesen hívja vala. És azért ő köztük Szent Ferenc csudálatost dicséri vala Teremtőt.

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

Ferencet korábban Jánosnak hívták, s nevének megváltoztatásával, később kapta a Ferenc (Franciscus) nevet. Ennek a névváltoztatásnak több oka lehetett. Az első: egy csoda megörökítése, tudniillik az a hír járta róla, hogy a francia nyelvet csoda útján kapta meg Istentől. Ezért mondják legendájában, hogy mikor eltelt a Szentlélek tüzével, tüzes szavakat ontva magából mindig franciául beszélt. A második ok: hivatásának elhíresztelése. Ezért mondják legendájában, hogy az isteni előrelátás adta neki ezt a nevet, hogy egyedülálló és szokatlan hangzása miatt szent szolgálatának a híre gyorsabban ismertté váljék az egész világon. A harmadik ok: az általa elért hatás, tudniillik, hogy ezáltal jusson tudomásunkra, hogy önmaga és fiai révén a bűn és az ördög sok szolgáját kell mentté (francus) és szabaddá tennie. A negyedik: szívbéli nemessége, hiszen a frankokat szilajságukról (ferocitas) nevezték el, mivel megvan bennük a természetes vadság (feritas) és a lelki nemesség. Az ötödik ok: beszédének erélye, mivel szavai bárdként (securis) csaptak le a bűnre. A hatodik ok: a démonokat megfutamító félelmetesség. A hetedik: erényéből s tetteinek tökéletességéből fakadó biztonsága (securitas) és életvitelének tiszta volta. Állítólag franciscáknak nevezik azokat a bárd (securis) formájú jelvényeket, melyeket Rómában a consulok előtt vittek, és amelyek a megfélemlítést, a biztonságot és a tiszteletet szolgálták.

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Ferenc, vagyis Assisi Szent Ferenc (1118 – 1126) nevenapja az őt alapító patrónusaként tisztelő franciskánus, minorita, kapucinus rendnek, meg a gondozásuk alatt álló laikus népi harmadrendeknek Porciunkula (aug. 2.) mellett a legnagyobb ünnepe, amelyet a rendi közösségek a transitus szertartásával tartanak számon.

Kozármislény, Viczencz Ottó 1997. Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösségének magyar központja (fotó: Németh Gábor Árpád)

Kozármislény, Viczencz Ottó 1997. Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösségének magyar központja
(fotó: Németh Gábor Árpád)

Stróbl Alajos: Assisi Szent Ferenc
(szobor)
Schaller István: Szent Ferenc elragadtatása
(festmény)
Székely Bertalan: Szent Ferenc stigmatizációja
(falkép)
Stekly Zsuzsa: Assisi Szent Ferenc
(tűzzománc)

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal