JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 14.Névnap: Tibor
    
 
Hónapok
 
Aquinoi Szent Tamás - intarzia - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom
            (Fotó: Legeza Dénes István)

Aquinoi Szent Tamás - intarzia - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

AQUINÓI SZENT TAMÁS (Roccasecca, 1225 körül – Fossanuova, 1274. március 7.) a montecassinói bencés kolostorban nevelkedett. 1244-ben a nápolyi domonkos kolostorba ment, ahol a rendbe való fölvételét kérte. Párizsban főiskolai tanárként előadásokat tartott, majd fölvették a magiszterek sorába, önálló nyilvános tanító tevékenységet folytathatott mint professzor. Akadémiai előadásaiban elsősorban eredetiségét, nyitottságát és önállóságát dicsérték. Rábízták Rómában a rendi főiskola vezetését, s a pápai udvarban is tartózkodott. Közben fáradhatatlanul végezte tudományos munkáját. 1269-ben Tamást rendi elöljárói ismét a párizsi egyetemre szólították teológiai professzornak. Később rendje visszahívta és megbízta, hogy Nápolyban központi teológiai főiskolát, ún. studium generalét szervezzen. Két évvel később X. Gergely pápa a lyoni uniós zsinatra küldte (1274). Súlyos betegen kelt útra, de nem jutott messzire, meghalt egy ciszterci kolostorban.Élete során szembefordult azzal az egészségtelen, természetellenes aszkézissel, amely túlzó test-ellenességével a lelki és vallásos élet elkorcsosulásához és elnyomorodásához vezet.XXII. János pápa 1323-ban szentté avatta, s még ebben az évben fölvették ünnepét a római naptárba, halála napjára. Mivel ez a nap legtöbbször nagyböjtbe esik, 1969-től január 28-án ünnepeljük, amely napon 1369-ben átvitték az ereklyéit Toulouse-ba. XIII. Leó 1880-ban minden katolikus tanító tevékenység védőszentjévé tette.

Aquinói Szent Tamás

Rászlai Tibor: „Deus satiat” Egy értelmiségi: Aquinói Szent Tamás és életszentsége. I. rész
(tanulmány)
Rászlai Tibor: „Deus satiat” Egy értelmiségi: Aquinói Szent Tamás és életszentsége. II. rész
(tanulmány)
Rászlai Tibor: A tomista életeszmény erkölcsi tartalma
(tanulmány)


Aquinoi Szent Tamás - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó:
            Legeza Dénes István)

Aquinoi Szent Tamás - Budapest, Belvárosi Szent Mihály-templom (Fotó: Legeza Dénes István)

Aquinói Szent Tamás: Imádság keresztény erényekért

Aquinói Szent Tamás: Pange lingva gloriosi
MOndgy éneket zengö nyelvem szentséges Ur testének,
Adgy hálákat buzgó lelkem, drágalátos Vérének:
Kit a' Szüznek méhéböl vön, s' ád Emberi-Nemzetnek.
E' Világra hogy született tiszta Szüznek méhéböl,
Szent Igével legeltetett hozzánk-való kedvéböl:
Lakásának véget vetett, csudálatos rendiböl.
Vég-Vacsorán mikor ennék kedves Tanitványival,
Az Innepet hogy szentelnék ô Törvénynek módgyával,
Kenyér, és bor színe-alatt, Testét adá magával.
A' Test Ige, kenyér Testé, s' a' bor Vérré változék,
Ha az elme, s' érzékenség ezekben meg-ütköznék,
Gyarlósága mi szivünknek Hitünkel erösödgyék.
Azért ezt a' nagy Szentséget, le-borúlván imádgyuk,
Teste, vére a' Christusnak mert itt vagyon jól tudgyuk:
Ha az elme tompa erre, Hitünkel meg-foghattyuk.
Az Atyának, és Fiúnak dicsiret, és tisztesség,
Szent Lélekkel egyetemben áldás, örök dicsösség.
Háromságban egy Szent Istent, áldgyon minden Nemzetség.
Rákos Sándor: Nyolc nap
(részlet)
Megírta már Aquinói Tamás
– idézik jámbor teológusok –
meg nem történtté tenni, ami történt,
arra az Isten hatalma se sok,
arra Isten hatalma is kevés,
s valameddig csak idő az idő,
bár föld se lesz már, nap se, hold se lesz,
az ok marad és okozata nő.
A tett marad, a gondolat marad,
az érzés is – tovább él valahol,
nem szűnik meg az egyszer megvalósult
számlálhatatlan üdvösség s pokol.

Faludy György: Démonológia és boszorkányüldözés
(részlet)

A nagy változás a XIII. századdal következett. Trevor-Roper szerint azért, mert az eretnekségek egész országrészeket hódítottak meg, mert a keresztesháborúk elvesztek és mert a városok kialakulása megbontotta az addigi társadalmi rendet. Az emberek félni kezdtek a jelentől és a jövőtől, és e félelmük okát kiterjesztették a szektákra, a vénasszonyokra, a kisebbségekre, a zsidókra. Az országok sötét sarkaiban meghúzódó népi babonák szárnyra kaptak mindenhol, és a klérus hozzálátott, hogy rendszert formáljon a balhitekből.

Aquinói Szent Tamás démonológiája ebben, sajnos, vezető szerepet játszott. A tradicionális, kusza fantazmagóriákat a teológusok összefogták. A boszorkányok szombat éjszaka seprűnyélen repülnek gyülekezőhelyeikre. Nagyon sokan: vagy tíz-tizenkétezren vannak minden egyes helyen. Ők a sátán hadserege; céljuk a keresztény hívők legyőzése és a világhatalom átvétele. Gyűléseiken mindig megjelenik az ördög, egy fekete hajú, szálas férfi, jéghideg testtel. Hódolatuk jeléül a boszorkányok fenekét csókolják. Utána nagy lakomát csapnak: varangyosbékát, áspiskígyót és rokonaik kiásott hulláit eszik. Aztán általános orgia kezdődik.

Faludy György: Az emberség kategóriái
(részlet)

Aquinói Szent Tamás, alaposan és pontosan, igazságos és igazságtalan háborúkra osztotta az országok mérkőzéseit, és helyeselte az előbbieket. E teoretikus nézet a valóságban keveset számított. A maga háborúját rendesen mindkét fél igazságosnak mondta, holott többnyire mind a kettőé igazságtalannak bizonyult, a harmincévestől az első világháborúig és tovább.

Határ Győző: Intra muros
(részlet)
4. Alapfogalmak zsinatja
1. Vélemény, hit, meggyőződés

Hogy e három között mi a különbség, az részben vélemény dolga (kezdjük ezzel a paradoxonnal), részben megállapodás dolga, részben a nyelvi közmegegyezésé; hiszen a szó nem csekély mértékben önértelmező, és a kifejezés jelentése a szóval jórészt adva van.

Platón szerint a vélemény valahol félúton van a tudás és a tudatlanság között; legalábbis így magyarázza Szókratész az angyalarcú Glaukonnak, AZ ÁLLAM ötödik könyvében.

Aquinói Tamás az aestimatiót (vélekedést) a képzelet és az emlékezés közé interpolálja – ám a szent mindezt, az érzékléssel kiegészítve, az állatnak tulajdonítja, pontosabban az állati léleknek, amely a testtel együtt elpusztul. Mindenesetre nem valami magasrendű rutin, ha szaglászó állat módjára szakadatlanul „vélekedünk” valahogyan mindenről; érzéklésünk, képzeletünk, emlékezetünk „kihagyhat”; de aestimatiónk olyan, mint a lélegzés: nem hagyhat ki – ha igen, úgy az valami nagy bajnak a vészcsengője.

Ésde épp mivel oly nyúlorra valló szimatolás-szaglálódás, a vélemény a tájékozódást szolgálja, és ezért lehet oly tétova; többé-kevésbé könnyen változtatható; s hogy ki így vélekedik valamiről, ki amúgy, azért civilizált világban vagy nem szokás, vagy nem érdemes késhegyre menni – kivált, ha marginális kérdésekről van szó. Szépen fejezi ki ezt a toleranciát az angol idióma: to agree to differ.

Juhász Ferenc: Halott feketerigó
(részlet)
Állok törvényeden, mint szikrázó tücsúcshegyen: Világ, s jó volt, hogy
volt ifjúság, új törvény, új történelem! Jó volt megenni a Tiszta-Tiszta Lángot, jó
volt habzsolni a Nem-Misztikus Világot, amit lát az ember, s amit nem lát, az Anyag-
Gyönyör Nem-Metafizikát, de azt is, a Boldog Misztikát! Mert megettelek Titokzatos
Küldött, Sz. Szeverin, Szent Bernát téged is megettelek, és téged is Tűz Testvére:
Assziszi Szent Ferenc, és téged is Mindentudó Doktor (Nagy Sz. Albert), „Doktor Angelicus”,
(Aquinói Sz. Tamás), Szeráfi Doktor (Sz. Bonaventura) és pirosan világító boldog
kristályfény-húsodat ettem Sziénai Szent Katalin, mint gyermek puha foszlós kalácsot…

gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal