JanuárFebruárMárciusÁprilisMájusJúniusJúliusAugusztusSzeptemberOktóberNovemberDecemberNemzeti ünnepekEgyházi ünnepekJeles napokKiemelt magyar napokVilágnapok, nemzetközi napokEseményekMozgó ünnepekTeljes évTeljes év
  
ma: 2024. április 13.Névnap: Ida
    
 
Hónapok
 
A gyógyító kasvirág (Fotó: Vimola Ágnes)

A gyógyító kasvirág (Fotó: Vimola Ágnes)

II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. A BETEGEK VILÁGNAPJA. 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehető. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.”

Egyre több templomban február 11-én csoportosan kiszolgáltatják a szentséget azoknak, akik előzőleg kérik azt.

Pázmány Péter: Betegekért

Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben.

Ha pedig véghetetlen bölcsességed szerént hasznosbnak látod az ő mostani kimúlásokat: adj Szentlelket nékik, hogy az igaz penitencia által, bűnök bocsánatját nyerhessék, és teelőtted kedves kimúlások légyen e világból. Adjad szent malasztodat nékik, hogy megismérjék a testi nyavalyáknak és csapásoknak ostorit atyai kezedből származni. Mivel akaratod nélkül csak hajunk szála sem eshetik el, és azért ostorozsz minket, hogy bűneinkből tehozzád térjünk, ki igaz élet és igaz boldogság vagy. Oh áldott Jézus, ki meggyőzted a halál fulákját, légy segétséggel beteg szolgáidnak. Ki az Atya és Szentlélek Istennel egyetemben élsz és uralkodol. Amen.

BETEG
(gyűjtőoldal)
EGÉSZSÉG
(gyűjtőoldal)
BETEGÁPOLÁS
(gyűjtőoldal)
Janus Pannonius: Mikor a táborban megbetegedett
(részlet)
Mely isten zúdítja reám, ó Aetna, a lávád?
  Tán ereimben forr lánghabod, ó, Phlegethon?
Jaj nekem! égek! Látogatóm, adj hűs vizet innom,
  Tengert árassz rám oltani lángjaimat!
Pactolus, Hermus, Tajo, ma aranyporotoknál
  Egy korty hűs folyadék százszor előbbrevaló.
Nessusnak vértől csepegő ingével a testén
  Herkules égett így egykor az Oyta hegyén.
Mily bűn hozta, könyörtelen istenek, árva fejemre
  Bosszutokat?
Reviczky Gyula: Betegen
(részlet)
Mióta ez a kór lepett meg,
Gyakorlom ezt a nagy türelmet.
Harag, gyülölség, rossz indúlatok
Nem táplálnak; jámbor s szelid vagyok.
Magamba térve elborongok...
Megint egy rejtély, meg nem oldott,
Hogy a betegség, testünk' törve meg,
Gyógyít merev, kemény erkölcsöket.
Reviczky Gyula: Betegségben
(részlet)
Rideg legény vagyok, biz' az!
Most érzem csak, hogy e pimasz
Német görcs vagy mi vett elő
S vagyok az ágyban nyögdelő.
Egy lélek sincs, ki kérdené:
«Mi baj?... teát készitsek-é?
Kell egy pohárka rum talán?...
Vagy menjen fris vizért a lány?...»
Illyés Gyula: Betegen, ősszel
(részlet)
Betegen fekszem, próbálgat a kín,
munkál a halál testem zárain;
feszít, csavar; a száj még mosolyog,
de enged a fog, meg-megcsikorog.
Mint bennetek, nők, az élet talál,
énbennem úgy lel cinkost a halál.
Csikorgok, hajlok, félek nyílani.
De matat, biztat bent is valami,
hogy fogoly voltam s jó lesz odaki
szűk partjaimon túláramlani,
szép áradásként el-szétnyúlani,
míg fel nem tűnnek isten ormai.
Orbán Ottó: Betegségemre
Lassan vonul hadaival a zsibbadás
félálomban derengő testem terepén.
Képzeljük úgy, hogy a vaksors Kutuzov,
a stratégia hercege, egy lompos öregember,
aki ha visszavonul is, mindig a magáéba,
mert minden az övé, mint istené.
Képzeljük akárhogy, a csóva végül fölrepül a házra,
s az égő falu serceg, mint a zsír…
Nem okulok a bajban, hiába a baljós tünetek –
a prófétát a rögeszméje teszi prófétává,
verset verssé a logikánál rendezettebb zűrzavar,
az élet örvénye a pocsolyavíz sejtben,
miközben ép balkezünkkel fölemelt béna jobbunk
az újrakezdés izzó délibábjára mutat.
Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyúladásomról
(részlet)
 
Fenn lengő hold! nézd, mint kínlódom,
Mondd meg nekem, hol fekszem én?
Ágy-é, amellyben hánykolódom,
Vagy a koporsó az szintén? –
Nem! Csónak ez, melly, jaj, a kétes
Remény és biztos félelem
S az élet és halál setétes
Hullámjain lebeg velem.
Vajda János: A jó egészség és hosszú élet titka
(részlet)
De mindenekfölött és legkiváltképen
Most, hogy ilyenforma tárgyú a beszédem,
Latra vetem a szót, hogy ne lenne káros,
Mint az orvosságot a jó patikáros.
 
Mert ugyan mi van jobb, mint a jó egészség?
Pedig ez sem úgy van már ma, mint régesrég.
Az istennek ez a legnagyobb áldása,
Mégis ennek sírját mennyi ember ássa.
Tóth Árpád: A Palace-ban
(részlet)
1925. október
.............
Hát újra itt. Őszi hegyek közt,
Újra rosszkedvűn betegen,
Köhécselni a többiek közt,
Míg szél üvölt a szirteken.
Akik szeretnek, messze vannak,
Akit szeretek, messze van,
- És jaj, tán minden veszve van -
Mondogatom tompán magamnak,
Míg hallgatom: a rengetegnek
Fenyőbordái hogy recsegnek,
Mert ölelgeti óriás
Karjaival az Elmulás.
......................................
Szabó Lőrinc: Betegágyon
(részlet)
Mintha kilyukadt volna, úgy fáj
a hátam s mellem közepe,
gyilokként áll bennem a szúrás,
a képzelt dárda vasnyele:
érzem kemény és hideg ércét
és valahányszor köhögök,
a nagy, nehéz rúd szinte reng a
lapockám s bordáim között.
Komisz egy kín! Hiába mondom,
hogy csak meghültem egy kicsit,
a test, a fájó, nyomorult test
lehúz, magához nyomorít:
le kell feküdnöm… Fekszem is már,
vetkezem… Jólesik az ágy…
Ha ez ízelítő a sírból,
nem szidom többé a halált.


Parlagfű (fotó: Vimola Ágnes)

Parlagfű (fotó: Vimola Ágnes)

Pék Zoltán: Karmakóma
(novella)
Weborvos portál
Eutanázia? Hivatalos állásfoglalások
(tanulmány)
gördítősávgördítőgomb
Ünnepcsoportok
Neumann Kht.Color Plus MultimediaIsmertetőImpresszum© CopyrightFőoldal