Ma 2024. június 24. hétfő, Iván napja van.
A magyar kultúra napja – A Himnusz születésnapja
január 22.

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT. Ezen napon tüntetik ki a pedagógusokat is 1993 óta.

A Jeles napok szerkesztősége

Kölcsey Ferenc: Himnusz
(részlet)

A magyar nép zivataros századaiból.

       Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

Kölcsey Ferenc: Kölcsey
(részlet)

    Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak,
Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé;
Szép s nagy az, ami hevít; szerelemmel tölti be lelkem
Honni szokás és föld, örököm kard s ősi dicsőség.

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke
(részlet)

    Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,
Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,
És marja, rágja kebelét.
A méreg ég, és ömlik mély sebére,
S ő védtelen küzd egyedűl,
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,
Vagy itt az óra, s végveszélybe dűl!
 

Kölcsey Ferenc: Huszt

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
    Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
    Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
    Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
    Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

Méray Tibor: Iskolakönyvek a rostán
(részlet)

A legnagyobb baj azonban a negyedikes könyvben – a Himnusz-szal van. „A könyv – írja Kelen Jolán – a Himnusz mind a nyolc szakaszával kezdődik. 9-10 éves gyermekek számára Kölcsey fennkölt és régies nyelve igen sok nehézséget okoz. Nem tudom, hogyan magyarázza meg év elején a pedagógus az ilyen súlyos sorokat például:

                                                                  Hányszor támadt tenfiad
                                                                  Szép hazám, kebledre,
                                                                  S lettél magzatod miatt
                                                                  Magzatod hamvvedre.”

Egy kis erőfeszítéssel talán sikerül elmagyarázni a gyerekeknek ezt a négy sort még az év elején is. A pedagógus elmesélheti például a labancok történetét, akik a „haza keblére” támadtak, elmondhatja a muszkavezetők históriáját, akik ’49-ben a honvédek ellen segítették az ellenséget, s ha a gyerekek még mindig nem értik, hogyan lett a haza „magzata miatt magzata hamvvedre”, akkor… akkor a tanító bácsi vagy a tanító néni még mindig elmesélheti a magyar nép nagy fiának, Kádár János elvtársnak pontos és hiteles élettörténetét…

Kelen Jolánnak azonban a Himnusz ellen nemcsak az a kifogása, hogy – nehezen érthető, hanem az is, hogy – könnyen érthető. Azt írja ugyanis: „Azt hiszem, meg kellene maradnunk a harmadik osztályban az első, a negyedikben a két első szakasznál… Különben is helyesebb volna a III. és IV. osztályos tankönyvet a Szózattal kezdeni, a Himnuszt pedig a könyvek végén közölni, mert akkor elkerülnők azt, hogy mindkét tankönyv az »Isten« szóval kezdődjék…”

Hát igen, ha már Kölcsey elkövette ezt a súlyos ideológiai botlást, a marxista–leninista tankönyvszerkesztőknek kötelességük, hogy amennyire lehet, „tompítsák” a dolgot. Bár nem tudjuk, teljesen okosan járnak-e el a Himnusz és a Szózat helycseréjével. Elvégre, aki az „Isten” nevét keresi, az a könyv végén éppúgy megtalálja, mint a könyv elején.

Illyés Gyula: Verses levél Zilahy Lajoshoz
(részlet)

Hogy is vagyunk hát egymással, mi, magyarok?
Tizenhárom-tizennégy millió – ennyi, szerintem,
ha nem tizenöt,
aki tán két rádióhír között
azzal mond népszámlálási igen-t,
hogy lábizmában érez örömöt, mert
egy magyar labda megint bement;
kinek szinte itten hagyott, személyes barátja Háry,
és Lúdas Matyi, a sosevolt Csicsóné lányai,
a kondorosi ménes, s aki megáll,
– így tölt ki rovatot –
azt hallván a Cityben vagy Citében
vagy Szingapur vagy Tokio szivében
valaki azt mondta: jónapot!

Illyés Gyula: Haza, a magasban
(részlet)

Figyelj hát és tanuld a példát,
a messzehangzóan is némát.
Karolva könyvem kebelemre,
nevetve nézek ellenemre.

Mert ha sehol is: otthon állok,
mert az a való, mit én látok,
akkor is, ha mint délibábot,
fordítva látom a világot.

Igy maradok meg hírvivőnek
őrzeni kincses temetőket.
Homlokon lőhetnek, ha tetszik,
mi ott fészkel, égbemenekszik.

Haza a magasban

Kosztolányi Dezső: Magyar vagyok, minthogy magyarul írok...

Magyar vagyok, minthogy magyarul írok,
magyarul mondom ámuldozva: tej
s magyarul mondom a halálos Áment,
ha ingadozva hátradől e fej
s az elomló test végső reszketéssel
a levegőbe rázza vézna öklét
s egy mozdulattal és egy bús igével
egy lesz vele a rejtélyes öröklét.

Halotti beszéd
(Benkő Loránd olvasata)
(Pray-kódex, 1200 körül)

Láttyátuk feleim szümtükkel mik vogymuk. Isa pur es chomuu vogymuk.
Menyi milosztben terümtevé elevé miü isemüküt, Ádámut, és adutta
vola neki paradisumut házoá. Es mend paradisumben volou gyimilsiktül
mundá neki élnie. Héon tilutoá üüt igy fa gyimilsétül. Gye mundoá
neki, meret nüm eneik. „Isa, ki nopun emdül oz gyimilstüül, halálnek
haláláal holsz.” Hadlává holtát terümteve istentül, gye feledevé.
Engede ürdüng intetüinek, és evék oz tilvut gyimilstüül, es oz
gyimilsben halálut evék. Es oz gyimilsnek uly keserüü volá vize, hogy
turkukat migé szokosztya vola. Nüm heon mugánek, gye mend üü fojánek
halálut evék. Horoguvék isten es vetevé üüt ez munkás világbelé, es
leün halálnek és pukulnek fesze es mend üü nemenek. Kik ozuk? Miü
vogymuk. Hugy és tiü láttyátuk szümtükkel. Isa és nüm iggy ember
mulchottya ez vermüt. Isa mend ozchuz járou vogymuk Vimággyuk uromk
isten kegyilmét ez lélikért, hugy jorgossun üü neki es kegyiggyen es
bulsássa mend üü bünét. Es vimággyuk szent achszin Máriát és boudug
Michael archangyelt és mend angyelkut, hugy vimággyonok érette. Es
vimággyuk szent Péter urot, kinek odutt hotolm oudonia es ketnie,
hugy ougya mend üü bünét. Es vimággyuk mend szentüküt, hugy legyenek
neki segéd uromk szine eleüt, hugy isten iü vimádságuk miá bulsássa üü
bünét. Es szoboducha üüt ürdüng ildetüitül es pukul kinzotujátul, es
vezesse üüt paradisum nyugalmábeli, es oggyun neki münyi uruszágbelé
utot es mend juoban reszet. Es keássátuk uromkhuz chármul: Kyrie
elesion!

Szerelmes brátim! Vimággyomuk ez szegin ember lilkiért, kit ur ez
napun ez homus világ timnücébeleül mente, kinek ez nopun testét
tümettyük, hogy ur üüt kegyilméhel Ábraám, Izsák, Jákob kebelében
helhezje, hugy birságnop jutva mend üü szentii es ünüttei küzikün
jou feleül jochtotnia ileszje üüt. Es tiü bennetük! Clamate ter:
Kyrie eleison!

Halotti beszéd és könyörgés, Benkő Lóránd olvasata

Halotti beszéd és könyörgés
(részlet)

Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk! Bizony por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremté először Isten a mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki a paradicsomot házul. És a paradicsomban való minden gyümölcsből, monda neki, hogy éljen, csupán egy fa gyümölcsétől tiltá el. De mondá neki, miért ne egyék. "Bizony, amely napon eszel azon gyümölcsből, halálnak halálával halsz."

Kapcsolódó ünnepek